Aardgas-transportleidingen

Van oost naar west doorkruisen twee buisleidingen voor het transport van aardgas de gemeente Harderwijk. De grootste buisleiding heeft een diameter van 914 mm en een druk van 6.620 kPa (66,2 bar). De tweede buisleiding heeft een diameter van 318 mm en een druk van 4.000 kPa (40 bar).

Ter hoogte van de N302 takt een deel van de 318 mm buisleiding af naar het gasdrukmeet- en regelstation aan de Vondellaan en het bedrijventerrein Lorentz.

Externe veiligheid

Op de leidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing. De overige buisleidingen in de gemeente Harderwijk hebben een kleinere diameter dan 55 mm en een lagere druk dan 1.600 kPa. Op deze buisleidingen is het besluit niet van toepassing.

Conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen gelden veiligheidsafstanden waaraan moet worden voldaan. Voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten moet het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar in acht genomen worden. Voor kwetsbare objecten, bijvoorbeeld woningen, recreatieterreinen en scholen is dit een grenswaarde. Voor beperkt kwetsbare objecten zoals verspreid liggende woningen en kleinere recreatieterreinen, is dit een richtwaarde.

Voor het groepsrisico geldt afhankelijk van de druk en de diameter van de buisleiding een inventarisatieafstand. Binnen de inventarisatieafstand moet bij ruimtelijke ontwikkelingen en het aanleggen of wijzigen van een buisleiding het groepsrisico verantwoord worden.

De gemeente Harderwijk sluit voor de aardgastransportleidingen aan bij de algemene beleidsuitgangspunten voor externe veiligheid.

  • Er wordt bewust omgegaan met het uitbreiden van bestaande risicobronnen.
  • Er wordt bewust omgegaan met het vestigen van nieuwe risicobronnen en beperkt kwetsbare functies.
  • Er wordt een ruimtelijke scheiding aangebracht tussen nieuwe (beperkt) kwetsbare functies en risicobronnen.
  • Bij verhoging van het groepsrisico wordt nagegaan welke stedenbouwkundige inrichting en aanvullende maatregelen de gevolgen van calamiteiten kunnen beperken.
  • Objecten met niet-zelfredzame personen en objecten met hoge bezettingsgraad worden niet in de buurt van risicobronnen toegestaan.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk