Binnenstad

Interactieve kaart

De binnenstad is een gebied dat van oudsher intensief wordt bewoond en gebruikt. Allerlei functies, zoals wonen, bedrijvigheid en horeca, zijn in dit gebied vertegenwoordigd. Het gebied waarvoor ambities zijn vastgesteld is de binnenstad inclusief het Dolfinarium.

Ambities voor de Binnenstad

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Binnenstad zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Locaties die voorkomen in Historisch Bodembestand worden onderzocht.

Geluid

  • Er wordt onderzocht welke geluidsproblemen er zijn in de binnenstad zodat gericht oplossingen kunnen worden gezocht.
  • Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een distributiecentrum voor de bevoorrading van de binnenstad met elektrisch vervoer.

Luchtkwaliteit

  • Het fietsgebruik van, in en naar de binnenstad wordt gestimuleerd.
  • Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een distributiecentrum voor de bevoorrading van de binnenstad met elektrisch vervoer.

Beschrijving van de Binnenstad per milieuthema

Bodemkwaliteit

Door eeuwenlang intensief gebruik is de grond in de binnenstad van de klasse industrie. Uit bodemonderzoeken, die in de binnenstad zijn uitgevoerd, komt naar voren dat de grond over het algemeen matig tot sterk verhoogde concentraties aan PAK en verschillende zware metalen bevat. Doordat de binnenstad op de Regionale bodemkwaliteitskaart de functie Wonen heeft gekregen en op die manier bij grondverzet verplicht klasse wonen moet worden toegepast, zal de bodemkwaliteit van de binnenstad in de komende jaren steeds meer verbeteren.

Daarnaast zijn er in de binnenstad twee omvangrijke grondwaterverontreinigingen met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl)  aanwezig.  Deze verontreinigingen zijn in het verleden veroorzaakt door (voormalige) chemische wasserijen en bevinden zich op zo’n 10 meter diepte. Vanwege de diepe ligging en de laatst gemeten concentraties aan VOCl zijn er geen humane risico’s, maar de aanwezigheid van de verontreiniging geeft wel bepaalde gebruiksbeperkingen. Zo mag er bijvoorbeeld geen grondwater onttrokken worden zonder instemming van het bevoegd gezag, omdat onttrekking zonder de juiste maatregelen tot gevolg kan hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt.

In de binnenstad zijn ook nog diverse ondergrondse brandstoftanks aanwezig, meestal bedoeld voor huisbrandolie (HBO) voor de verwarmingsinstallatie. De meeste tanks zijn tijdens Actie Tankslag in de 80-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is vanwege de ligging van sommige tanks ook niet altijd mogelijk. Er moet dus rekening worden gehouden met het risico dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Externe veiligheid

In of direct nabij de binnenstad liggen geen risicobronnen en invloedsgebieden voor externe veiligheid. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Aan de randen van de binnenstad liggen een aantal wegen met een wettelijke aandachtszone van 200 meter, namelijk de Westeinde, de Smeepoortstraat en de Burgemeester de Meesterstraat. Bij ontwikkelingen binnen een aandachtszone moet onderzocht worden of de geluidbelasting kan voldoen aan de geluidsnormen uit de Wet geluidhinder.

Naast wegverkeerslawaai zijn met name horeca en evenementen relevante geluidbronnen in de binnenstad. De horecabedrijven in de binnenstad moeten voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. In verschillende beleidsdocumenten is vastgelegd waaraan evenementen wat betreft geluid aan moeten voldoen.

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat 5 procent vaak en 12 procent soms geluidoverlast heeft van bedrijven. Dit percentage ligt iets hoger dan het gemiddelde in de gemeente. Opvallend is dat 21 procent van de geënquêteerden vaak overlast heeft van verkeerslawaai, en dan met name van brommers en scooters.

Geur

In de binnenstad zijn veel eetgelegenheden gesitueerd. Het bereiden van etenswaren is onlosmakelijk verbonden met vrijkomen van geur. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen, bijvoorbeeld over afzuiging. Deze voorschriften moeten geuroverlast voldoende beperken en voorkomen.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de binnenstad voldoet aan de wettelijke toetsingskaders. Toch heeft autoverkeer en de bevoorrading van winkels door vrachtverkeer invloed op de luchtkwaliteit in de binnenstad. Dit geldt ook voor de gebieden die liggen langs de toevoerroutes van de bevoorrading.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk