Bodemkwaliteit

De bodem vormt een belangrijke schakel in het ecosysteem waarin wij leven. Mens, dier en plant gebruiken de bodem maar door het gebruik ervan kan de bodem ook uit evenwicht raken. Hierdoor kunnen schadelijke effecten voor de leefomgeving en gezondheid ontstaan.

De Wet bodembescherming heeft als doel om de bodem te beschermen. In het Besluit bodemkwaliteit worden regels gesteld over grondverzet op land. De voorwaarden voor grondverzet en bodemkwaliteit heeft de gemeente Harderwijk samen met een aantal gemeenten in de regio als beleid vastgesteld in de Nota bodembeheer en bijbehorende kaarten.

De landelijke wet- en regelgeving en het regionale beleid geldt voor de gemeente Harderwijk. Hoewel over het algemeen gezegd kan worden dat de kwaliteit van de bodem in de gemeente goed is, heeft de gemeente ook eigen ambities vastgesteld voor de bodemkwaliteit.

Landelijke PFAS-normen

Vanaf 1 december 2019 geldt voor alle gemeenten in de regio Noord Veluwe het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS. De eerder vastgestelde tijdelijke Noord Veluwse toepassingsnormen voor landbodem komen hiermee te vervallen.

De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt. De tabel is overgenomen uit bijlage 1 van de Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS (IENW/BSK-2019/253533).

Meer informatie: Rijksoverheid en Veel gestelde vragen Rijksoverheid en de PFAS normen Omgevingsdienst Noord Veluwe.

Stadsambities Bodemkwaliteit

De gemeente Harderwijk wil met haar beleid op het gebied van bodemkwaliteit bereiken dat de huidige bodemkwaliteit behouden en geleidelijk verbeterd wordt. Hiervoor zijn de volgende ambities opgesteld. Voor een toelichting op de ambities klikt u hier.

  • Geen verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit
  • Nieuwe bodemverontreiniging tegengaan door preventie en handhaving
  • Verbetering van de bodemkwaliteit bij spoedeisende (en ernstige) bodemverontreiniging situaties
  • Gebiedsgericht beleid actualiseren
  • Duurzaamheid bodem bevorderen, bijvoorbeeld door zo min mogelijk grondverzet te plegen of de grond her te gebruiken op de locatie

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk