Buitengebied

Interactieve kaart

Het grootste deel van het buitengebied van de gemeente is gelegen ten oosten van de stad Harderwijk. Centraal gelegen in het buitengebied ligt het dorp Hierden. Het dorp en het buitengebied worden doorsneden door de Zuiderzeestraatweg. Aan de Zuiderzeestraatweg staan veel historische boerderijen op vrije kavels.

Aan de zuidzijde van de Zuiderzeestraatweg ligt de Hierdense Enk. Deze oude landbouwgronden geven een karakteristiek verkavelingspatroon aan het Buitengebied. Op de grens met de gemeente Nunspeet ligt de Hierdense Beek. De beek maakt deel uit van de natuurontwikkeling Hierdense Poort. Het natuurgebied Hierdense Poort vormt een schakel tussen de ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en natuurgebieden in Flevoland.

In het buitengebied zijn agrarische bedrijven gevestigd. Rondom het dorp Hierden liggen voornamelijk kleinschalige agrarische bedrijven. In de toekomst zal het agrarisch gebruik hier vermoedelijk afnemen. Afnemend agrarisch gebruik van het buitengebied kan leiden tot functieverandering van terreinen en bebouwing. In het zuidelijk deel van het buitengebied zijn een aantal intensieve veehouderijen gelegen waar kalveren en eenden worden gehouden.

Het gebied is in drie delen ingedeeld: gebied A ter hoogte van het dorp Hierden, gebied B noordelijk van Hierden en gebied C is het zuidelijke deel van het buitengebied.

Ambities voor het Buitengebied

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor het Buitengebied zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Bestaande en nieuwe gevallen van ernstige bodemverontreiniging zijn in kaart gebracht, beheerst en/of gesaneerd.
  • Van buiten gebruik geraakte agrarische bestemmingen is inzichtelijk gemaakt of er opslagtanks aanwezig zijn (geweest) en of deze volgens de geldende regels buiten gebruik gesteld zijn. Eventuele bodemverontreinigingen door opslagtanks zijn in kaart gebracht, beheerst en/of gesaneerd.
  • Van buiten gebruik geraakte agrarische bestemmingen is inzichtelijk gemaakt of er vervallen opstallen aanwezig zijn (geweest) en of deze volgens de geldende regels zijn opgeruimd. Eventuele bodemverontreinigingen door deze opstallen zijn in kaart gebracht, beheerst en/of gesaneerd.

Geluid

  • Er worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen toegestaan in het gebied waar de zone van industrieterrein Lorentz het gebied overlapt.
  • Het gebied B, ten noorden van Hierden, is akoestisch gezien de beste locatie in geheel Harderwijk om geluidgevoelige bestemmingen te projecteren, met uitzondering van het deel direct grenzend aan de Zuidzeestraatweg. Voor geluidgevoelige bestemmingen moet de milieugezondheidskwaliteit goed (GES score 1) worden aangehouden in gebied B.
  • Voor geluidgevoelige bestemmingen in de gebieden A en C geldt een maximale geluidbelasting van wegverkeerslawaai van 53 decibel. Dit komt overeen met een milieugezondheidskwaliteit redelijk (GES score 2).

Geur

  • Binnen de geurcontouren van agrarische bedrijven worden geen geurgevoelige objecten geplaatst.

Straling

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geen gevoelige bestemmingen geprojecteerd binnen de specifieke zone van de hoogspanningslijn.

Beschrijving van het Buitengebied per milieuthema

Bodemkwaliteit

Het Buitengebied is een groot landelijk deelgebied, waarbij de meeste bebouwing zich langs of in de nabijheid van de Zuiderzeestraatweg en de Molenweg bevindt. Het dorp Hierden is rond de Zuiderzeestraatweg ontstaan. Met betrekking tot de bodemkwaliteit is het buitengebied over het algemeen een onverdacht gebied, maar er zijn wel een paar aandachtspunten.

Zo is er ter hoogte van agrarische bedrijven een verhoogde kans op het aantreffen van asbest vanwege de (voormalige) aanwezigheid van oude schuren met asbestdaken en de toepassing van asbest als weg- en erfverharding. Deze asbestwegen en veel erven in het gebied zijn inmiddels gesaneerd, maar er moet wel rekening mee gehouden worden dat sanering van een asbestweg vaak inhield dat deze werd afgedekt met een laag asfalt. Bij doorboring, beschadiging of openbreken van zo’n gesaneerde weg kunnen dan toch weer asbestvezels vrijkomen. Daarnaast hebben niet alle particulieren meegedaan aan het Project Asbestwegen, waardoor er nog asbesthoudende wegen en erven aanwezig kunnen zijn.

In het verleden waren in het buitengebied ook veel eendenhouderijen aanwezig. Veel zijn verdwenen zonder vergunning en mogelijk niet goed gesaneerd. Er is dus een zeer grote kans om in dit gebied asbest(platen), bouwmaterialen, puin en dergelijke in de bodem aan te treffen.

Tevens is in het zuidwesten van het deelgebied nog een grondwaterverontreiniging met olie en aromaten aanwezig, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten. De bronlocatie is gesaneerd, maar er gelden wel bepaalde gebruiksbeperkingen. Zo mag er niet zonder instemming van het bevoegd gezag op de bronlocatie gegraven worden en mag er in en nabij de grondwaterverontreiniging ook geen grondwater onttrokken worden. Door zomaar te graven kan namelijk de aangebrachte leeflaag beschadigd worden en de verontreiniging weer blootgelegd. Grondwater onttrekken zonder de juiste maatregelen, kan de ongewenste verspreiding van de grondwaterverontreiniging tot gevolg hebben.

Ook hebben ten zuiden van de Zuiderzeestraatweg in het verleden ontgrondingen plaatsgevonden. Het achtergebleven gat is later soms weer opgevuld met zand of grond van bouwlocaties of met huishoudelijk afval. Deze stortplaatsen zijn deels in beeld gebracht en gesaneerd, maar het is mogelijk dat in weilanden en akkers stortplaatsen kunnen worden aangetroffen.

Externe veiligheid

In het buitengebied zijn aandachtszones gelegen van omliggende risicobronnen. Het gaat om aandachtszones van 200 meter van de A28, het spoor en de gasleidingen aan de noord- en zuidzijde van de A28. Bij ontwikkelingen binnen deze zones moet het groepsrisico in beeld worden gebracht. Daarnaast hebben de gasleidingen wettelijke minimumafstanden waar rekening mee moet worden gehouden bij ontwikkelingen. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Het buitengebied wordt deels overlapt door de geluidzone van industrieterrein Lorentz. Daarnaast liggen aan de zuidzijde van het gebied de geluidsbronnen de A28 en het spoor. Voor het spoor geldt een aandachtszone van 600 meter en voor de A28 een zone van 400 meter. Het gebied wordt doorkruist door de Zuiderzeestraatweg. Deze weg heeft een aandachtszone van 250 meter. Bij de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen in deze aandachtszones moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Zonder geluidreducerende maatregelen of het voldoende afstand houden van de geluidsbronnen is de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in delen van het gebied lastig.

Geur

Aan de zuidzijde van het buitengebied liggen een aantal intensieve veehouderijen. Deze bedrijven hebben op grond van hun milieuvergunningen rechten verkregen voor het houden van een veestapel met een daarbij behorende geurcontour. De contouren van deze bedrijven liggen voor een deel over gebied C. Door het hele buitengebied verspreid, liggen ook een aantal kleinschaligere bedrijven met kleinere geurcontouren.

Er is geen totaaloverzicht van alle geurcontouren van de agrarische bedrijven. De verwachting is wel dat het buitengebied voor een deel wordt overlapt door geurcontouren. Het is niet toegestaan om geurgevoelige objecten, zoals woningen, binnen de geurcontour van een bedrijf te plaatsen. Bij ontwikkelingen moet hieraan getoetst worden.

Luchtkwaliteit

De zuidzijde van het gebied is gelegen binnen 300 meter van de A28. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over het Buitengebied is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Straling

Het gebied wordt doorsneden door twee hoogspanningslijnen met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 40 en 80 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijk zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk