Centrale zone

Interactieve kaart

De ‘Centrale zone’ van Harderwijk is een gebied dat loopt vanaf het ziekenhuis Sint Jansdal noordwaarts tot aan de Westeinde. In het gebied liggen de wegen Wethouder Jansenlaan en Kruithuis. Het gebied bestaat uit verschillende functies maar biedt voornamelijk plaats aan het ziekenhuis en woningen. Een deel van het gebied heeft de bestemming ‘gemengd’. Hier zijn verschillende functies geclusterd, zoals zorgvoorzieningen, scholen en winkels op de begane grond met daarboven appartementen.

Beleid voor de Centrale Zone

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor de Centrale Zone zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van de Centrale Zone per milieuthema

Bodemkwaliteit

Het grootste deel van de Centrale Zone is in de jaren ’70 tot ‘90 gebouwd. Voor die tijd was het gebied nog voornamelijk agrarisch in gebruik en de meeste bebouwing bevond zich langs de Stationslaan. De Westermeenweg en het Westeinde bestonden toen nog niet en de huidige Weidemeesterlaan in het noorden was het begin van een landweg die naar het zuiden toe dwars door het toenmalige agrarische gebied van de Centrale Zone en Stadsweiden heen liep. Vanaf de jaren ’60 en ’70 werd de noordelijke helft van het gebied volgebouwd en in de jaren ‘80 ook de zuidelijke helft. Hoewel de asbestkansen op de provinciale asbestkansenkaart als klein worden beschouwd, zijn er wel een aantal aandachtspunten. De voornaamste reden is dat de wijk is opgebouwd toen asbest nog veelvuldig werd toegepast als bouwmateriaal. Het is daarom verstandig om te voorkomen dat bij sloop en door verwering asbest in de bodem terecht kan komen.

Doordat het grootste deel van de Centrale Zone heel lang onbebouwd agrarisch gebied is geweest, is de milieuhygiënische bodemkwaliteit over het algemeen onverdacht. Wel ligt het gebied voor een deel in de kwelzone, wat betekent dat er van nature verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater voor kunnen komen. Dit blijkt ook uit de bodemonderzoeken die in dit gebied zijn uitgevoerd.

Externe veiligheid

In of direct nabij de Centrale Zone liggen geen risicobronnen en invloedsgebieden voor externe veiligheid. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

De Centrale zone wordt volledig overlapt door aandachtszones van gemeentelijke wegen, waardoor bij de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen binnen het gebied vrijwel altijd een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd om te toetsen aan de geluidsnormen.

Uit onderzoek blijkt dat de milieugezondheidskwaliteit in het gebied wat betreft wegverkeerslawaai over het algemeen redelijk tot goed is. Aan de randen van het gebied, in de nabijheid van de Westeinde en de Westermeenweg, is de milieugezondheidskwaliteit door wegverkeerslawaai slechter.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk