De Harder

Interactieve kaart

De Harder heeft verschillende invullingen gehad in de loop der tijd. Het terrein bestaat uit een halfverhard parkeerterrein, waarop een grote hal staat, De Harder. Ten westen van De Harder ligt een buurtparkje met onder meer bomenrijen en speelvoorzieningen. Ten zuiden van dit parkje ligt het fietspad De Harder.  In 2017 is de McDonalds geopend in het noordwestelijk deel van het gebied. Vanwege alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit gebied is een projectpagina ontwikkeld voor De Harder.

Beleid voor De Harder

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor De Harder zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van De Harder per milieuthema

Bodemkwaliteit

Tot in de 60-er jaren was De Harder agrarisch in gebruik en liepen er alleen een paar wegen en een industriespoor doorheen. Begin 80-er jaren vestigde zich er een uitgaanscentrum en jarenlang was dat de enige bebouwing in deelgebied De Harder, totdat gestart werd met de ontwikkeling tot winkel- en recreatiegebied. Inmiddels is het industriespoor verwijderd en uit de verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd op de noordkant van het gebied blijken geen ernstige bodemverontreinigingen of asbestverdacht materiaal. Aandachtpunten zijn wel de aarden wal en de gronddepots op de zuidpunt van het gebied, aangezien de milieuhygiƫnische kwaliteit van deze grond onduidelijk is.

Externe veiligheid

Aan De Harder grenzen twee bronnen die invloed hebben op de externe veiligheid. Dit zijn de N302 en het LPG-tankstation aan de Newtonweg. Voor de N302 is het invloedsgebied voor het groepsrisico 200 meter aan beide zijden van de weg. Voor het LPG-tankstation geldt een invloedsgebied van 150 meter rondom het tankstation. Deze invloedsgebieden overlappen deels het gebied De Harder. Bij ontwikkeling van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de invloedsgebieden moet het groepsrisico in beeld worden gebracht.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

De Harder wordt bijna volledig overlapt door aandachtszones van gemeentelijke wegen, de N302 en de geluidzone van industrielawaai van Lorentz, waardoor bij de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen binnen het gebied vrijwel altijd een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd om te toetsen aan de geluidsnormen.

Geur

Op het industrieterrein Lorentz liggen bedrijven die op grond van milieuvergunningen geur mogen uitstoten. Voorbeelden hiervan zijn een koekjesfabriek, de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de asfaltcentrale en de overslag van veevoeder. In De Harder zijn geen woningen aanwezig waardoor er is geen sprake van geuroverlast in dit gebied. Bij ontwikkeling van geurgevoelige functies is geuroverlast wel een aandachtspunt.

Luchtkwaliteit

Het wegverkeer van omliggende wegen, met name de N302, heeft invloed op de luchtkwaliteit in De Harder. In het kader van luchtkwaliteit is de ambitie voor de hele gemeente vastgesteld om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de N302.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk