Dichterskwartier

Interactieve kaart

Het Dichterskwartier aan de Verkeersweg is een aantal jaren geleden ontwikkeld van industrieel gebied tot woon- en kantorengebied. Voorheen was hier onder andere de voedingsmiddelenfabriek van California gevestigd. Het gebied ligt tussen de wijk Stadsdennen en de Zeebuurt.

Ambities voor het Dichterskwartier

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor het Dichterskwartier zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Bij grondwateronttrekking moeten maatregelen getroffen worden om verdere verspreiding van de verontreiniging afkomstig van een voormalige wasserij aan de Jacques Perkstraat te voorkomen.
  • Er moeten maatregelen getroffen worden om bij werkzaamheden ter hoogte van minerale olieverontreinigingen verspreiding in grond en grondwater te voorkomen.

Geluid

  • Geluidgevoelige bestemmingen mogen maximaal een geluidbelasting van 53 decibel hebben (GES score 2).
  • Het terrein waar nu de bedrijvigheid is gevestigd, is uitermate geschikt voor kantoren, lichte bedrijvigheid, enz.

Luchtkwaliteit

  • Bij het bouwen van gevoelige bestemmingen langs de Hoofdweg en de Verkeersweg moet de afstand tot de weg zo groot mogelijk gehouden worden. Indien dit niet mogelijk is moet zoveel als mogelijk aan de verkeersluwe zijde van de weg worden ontwikkeld.

Beschrijving van het Dichterskwartier per milieuthema

Bodemkwaliteit

Oorspronkelijk was dit een deelgebied met alleen industriële bedrijvigheid, waarbij door de jaren heen bodemverontreinigingen met verschillende zware metalen, minerale olie en PAK zijn veroorzaakt. Inmiddels is in een groot deel van het Dichterskwartier de bodem volledig gesaneerd en reeds in gebruik voor de functie wonen. In het deel van de wijk dat nog steeds in gebruik is door verschillende bedrijven zijn vaak nog wel verontreinigingen in de bodem aanwezig, met name minerale olie. Bij grondwerkzaamheden in de nabijheid van deze verontreinigingen moeten maatregelen getroffen worden om eventuele verspreiding te voorkomen.

Tevens bevindt zich ten noordoosten van het Dichterskwartier en op zo’n 10 meter diepte een omvangrijke grondwaterverontreiniging met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl). Deze verontreiniging is in het verleden veroorzaakt door een voormalige chemische wasserij van buiten de wijk. Vanwege de diepe ligging en de laatst gemeten concentraties aan VOCl zijn er geen humane risico’s, maar de nabijheid van de verontreiniging geeft wel bepaalde gebruiksbeperkingen. Zo mag er bijvoorbeeld geen grondwater onttrokken worden zonder instemming van het bevoegd gezag, omdat onttrekking zonder de juiste maatregelen tot gevolg kan hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt.

Volgens de provinciale asbestkansenkaart is er een matige kans op de aanwezigheid van asbest in het Dichterskwartier. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van oude (voormalige) bedrijfspanden, waarbij mogelijk asbesthoudend bouwmateriaal is gebruikt. Door sloop en verwering kan asbest in de bodem terecht zijn gekomen

Externe veiligheid

In of direct nabij het Dichterskwartier liggen geen risicobronnen en invloedsgebieden voor externe veiligheid. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Rondom het gebied liggen twee wegen, de Verkeersweg en de Hoofdweg, waarop de Wet geluidhinder van toepassing is. De aandachtszones van deze wegen overlappen het gehele gebied. Wanneer geluidgevoelige bestemmingen gepland worden binnen het gebied moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. De bebouwing direct aan de Verkeersweg en de Hoofdweg hebben een geluidniveau die boven de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel ligt. In het zuidwesten van het gebied zijn enkele bedrijven gelegen waarop de normen van de Wet milieubeheer van toepassing zijn.

Luchtkwaliteit

Het Dichterskwartier is niet gelegen binnen de invloed van de A28 en de N302. Wel zijn de Hoofdweg en Verkeersweg van invloed op de luchtkwaliteit binnen de wijk. Het gaat om wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 10.000 voertuigen per etmaal. Door het open karakter van beide wegen wordt er geen overlast van de luchtkwaliteit ervaren.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk