Direct regelen

Nieuwe ontwikkelingen in de leefomgeving, bijvoorbeeld grondverzet, het verwijderen van asbest of het wijzigen van een bedrijf, kunnen gevolgen hebben voor het milieu. In sommige gevallen moet een vergunning worden aangevraagd of een melding worden ingediend. Of zijn er andere zaken waar u rekening mee moet houden.

  • Afval en milieupark
  • Bodeminformatie opvragen
  • Grondverzetmelding indienen
  • Klacht indienen of melding maken
  • Melding Activiteitenbesluit indienen
  • Omgevingsvergunning aanvragen
  • Sloopmelding indienen

Afval en milieupark

Meer informatie over afval en het milieupark van de gemeente Harderwijk vindt u hier.

Bodeminformatie opvragen

In sommige gevallen is het belangrijk om inzicht te krijgen in bodemverontreinigingen of andere bodeminformatie van een bepaald perceel. Dit kunt u opvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe via advies@odnv.nl.

Grondverzetmelding indienen

Bij bouwactiviteiten, infrastructurele werken en dergelijke kan grond vrijkomen. De voorkeur is om de grond zoveel mogelijk op het perceel van herkomst te hergebruiken. Wanneer dit niet lukt, moet grond worden afgevoerd. Daar zijn regels voor. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit moet de kwaliteit van de grond worden aangetoond. Soms is een bodemonderzoek of partijkeuring niet nodig en kan de grond, onder voorwaarden, ergens anders worden gebruikt.

Elke toepassing van grond moet vijf werkdagen van tevoren worden gemeld via het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Klacht indienen of melding maken

Meer informatie over het indienen van een klacht of het maken van een melding over uw leefomgeving vindt u hier.

Melding Activiteitenbesluit indienen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van het bedrijf nodig. Voor de meeste bedrijven geldt wel een meldingsplicht. In dat geval moet vier weken voor het oprichten of veranderen van het bedrijf een melding Activiteitenbesluit worden ingediend.

Voor het indienen van een melding, of voor het nagaan welke algemene milieuregels op uw bedrijf van toepassing zijn, verwijzen wij u naar de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. Op de hoofdpagina van de gemeente vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Sloopmelding indienen

Wilt u een gebouw of een deel daarvan gaan slopen, dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. Als er bij de sloop asbest wordt verwijderd moet u altijd een sloopmelding doen. Wordt er geen asbest verwijderd, maar komt er wel meer dan 10 m3 andersoortig sloopafval vrij, dan moet u ook een sloopmelding doen. Op de hoofdpagina van de gemeente vindt u meer informatie over het indienen van een sloopmelding.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk