Drielanden

Interactieve kaart

Begin jaren negentig zijn de eerste woningen gebouwd in Drielanden. Sinds die jaren zijn er zo’n 2.500 woningen gebouwd. In het centrum van de wijk zijn voorzieningen gesitueerd zoals winkels, scholen, horeca en een buurtcentrum. Aan de noordzijde is de A28 gelegen, aan de oostzijde de spoorlijn en aan de zuidzijde de Groene Zoomweg. Aan de westzijde van de wijk is verdere uitbreiding van de wijk gepland.

Ambities voor Drielanden

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor Drielanden zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Geluid

  • Bij uitzondering kan voor maximaal 10% van te projecteren geluidgevoelige bestemmingen hogere grenswaarde (verkeerslawaai) worden vastgesteld. Dit komt, voor het milieuaspect geluid, overeen met een milieugezondheidskwaliteit Redelijk (GES score 2). Voor de overige geluidgevoelige bestemmingen moet de milieugezondheidskwaliteit Goed (GES score 1) worden aangehouden.
  • De geluidbelasting van de binnenplanse wegen blijft onder de voorkeursgrenswaarde (48 decibel), ook als het gaat om 30 km/uur wegen en woonerven.
  • Er moet gestreefd worden om geen geluidgevoelige bestemmingen te bouwen met een hogere geluidbelasting dan 55 decibel ten gevolge van het spoorweglawaai. Pas wanneer maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet voldoende geluid reduceren, is het bij uitzondering mogelijk om hiervoor hogere grenswaarde te verlenen. Dit kan alleen als er zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskunde of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen de contour te plaatsen.

Beschrijving van Drielanden per milieuthema

Bodemkwaliteit

Drielanden ligt in kwelgebied, waarbij ijzerrijk grondwater vanuit de Veluwe omhoog komt. Dit ijzer vormt na blootstelling aan de lucht ijzerhydroxide, waarbij het ook in het grondwater aanwezige arseen bindt. Door nieuwe aanvoer van zuurstofarm kwelwater komt het arseen weer in oplossing, waardoor er hoge concentraties aan arseen in het grondwater vrijkomen. Uit bodemonderzoek blijkt dat dit met name in het westelijk deel van Drielanden het geval is.

Op de Regionale bodemkwaliteitskaart valt Drielanden-West daarom ook binnen de arseenzone. Vanwege het natuurlijke ontstaan van de verhoogde arseenconcentraties in dit soort gebieden, heeft de gehele regio Noord Veluwe voor gebiedsspecifiek beleid binnen alle arseenzones gekozen. Dit houdt in dat er voor deze zones een Lokale Maximale Waarde (LMW) voor arseen is vastgesteld, die hoger is dan de maximale waarde voor klasse Wonen, maar waarbij geen sprake is van humane risico’s. Op deze manier worden van nature verhoogde arseenconcentraties niet als bodemverontreiniging beschouwd en is er (zolang de LMW niet wordt overschreden) geen verplichting tot verder onderzoek of sanering. Om elk risico uit te sluiten vervangt de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen in Drielanden-West de arseenhoudende grond door grond met klasse Natuur en Landbouw, met name als het gaat om wonen met tuin.

Met betrekking tot asbest is, volgens de provinciale asbestkansenkaart, op een beperkt aantal plaatsen een grote kans op asbest. Dit geldt met name voor locaties met oude (agrarische) bebouwing, oude dempingen en puinwegen. Buiten deze locaties is er over het algemeen geen tot weinig kans op asbest in de bodem.

Externe veiligheid

Langs de randen van het gebied zijn drie risicobronnen gelegen, namelijk de A28, de spoorlijn en de aardgastransportleiding. Bij ontwikkelingen die binnen 200 meter van deze risicobronnen zijn gelegen moet onderzoek gedaan worden naar het groepsrisico.

De ambities die de gemeente heeft vastgesteld voor Drielanden sluiten aan bij de hoofdlijnen van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente.

Geluid

De geluidzones van de A28 en de Groene Zoomweg, respectievelijk 400 en 200 meter vanaf de wegen, liggen over de woonwijk Drielanden. Naast de aandachtszones vanwege de A28 en de Groene Zoomweg, hebben de Westermeenweg en de binnenplanse wegen waar een snelheid van 50 km/uur is toegestaan ook aandachtszones. Deze zones zijn 200 meter vanaf de wegen. Het spoor heeft een aandachtszone van 600 meter.

Bovenstaande betekent dat een aantal aandachtszones de wijk Drielanden overlappen. Uit berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de wijk hoog is en de milieugezondheidskwaliteit maar op een aantal plaatsen als ‘Goed’ beoordeeld wordt. Om die reden is een geluidswal aangelegd langs de A28 en de Groene Zoomweg. Verder is een geluidscherm geplaatst langs het spoor.

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat de inwoners van Drielanden minder dan gemiddeld geluidoverlast door verkeer ervaren. Ongeveer 11 procent ervaart vaak geluidoverlast door verkeer tegenover ruim 15 procent van alle inwoners van de gemeente Harderwijk.

Luchtkwaliteit

Het wegverkeer op de wegen heeft ook invloed op de luchtkwaliteit binnen de wijk Drielanden. De gemeente heeft geen specifieke ambities vastgesteld voor dit gebied, maar heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter vanaf de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over Drielanden is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk