Externe veiligheid op de kaart

Landelijke risicokaart

Binnen de gemeente Harderwijk zijn diverse stationaire en mobiele risicobronnen aanwezig. Zowel de gemeente als de landelijke overheid heeft de verplichting om de ligging van deze bronnen weer te geven op een landelijke risicokaart.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De beste manier om met risico’s om te gaan is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding (zoneren) tussen personen en risicobronnen. Externe veiligheid is een belangrijke factor bij het ontwerpen van de ruimtelijke omgeving. Daarnaast is het noodzakelijk dat besluiten over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen onderling goed op elkaar zijn afgestemd om zo risico’s te verkleinen.

Het aanbrengen van een zonering heeft prioriteit. Hoe minder personen rond een risicovolle activiteit, hoe beter de veiligheidssituatie. Hier speelt de ruimtelijke ordening een belangrijke rol.

Door in bestemmingsplannen adequate zoneringen toe te passen en door zorgvuldig opgestelde lijsten van bedrijfsactiviteiten, ontstaat er een zo veilig mogelijke omgeving. Daarbij moet rekening worden gehouden met toekomstige uitbreidingswensen van zowel personen als risicovolle activiteiten. Dit houdt in dat externe veiligheid als ontwerpvariabele meegenomen moet worden in het ontwerpproces, zodat vanaf de tekentafel tot de realisatie tijdig en op de juiste wijze externe veiligheid wordt meegewogen.

Incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen echter niet altijd voorkomen worden. In deze situaties vertrouwen we erop dat onze hulpdiensten de juiste middelen (zoals ontvluchtingsroutes) hebben om de gevolgen van een incident zoveel mogelijk te beperken. Ook deze middelen moeten vroegtijdig worden meegewogen in het ontwerpproces. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is afstemming met de Veiligheidsregio bij nieuwe ontwikkelingen cruciaal.

Om in een oogopslag te kunnen zien of en waar er ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Harderwijk mogelijk zijn, is onderstaande kaart ontwikkeld. U kunt de interactieve kaart ook in een volledig venster openen. Klikt u dan op de afbeelding of volg de link.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk