Externe veiligheidsbeleid

De gemeente Harderwijk heeft in 2014 de ‘Gezamenlijke beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio Veluwe-Noord’ vastgesteld. In de regionale beleidsvisie worden de beleidsuitgangspunten geformuleerd.

  • Bewust omgaan met uitbreiden bestaande risicobronnen
  • Bewust omgaan met vestigen nieuwe risicobronnen en beperkt kwetsbare functies
  • Ruimtelijke scheiding van (beperkt) kwetsbare functies ten opzichte van risicobronnen
  • Bij verhoging van het groepsrisico nagaan welke stedenbouwkundige inrichting en aanvullende maatregelen de gevolgen van calamiteiten kunnen beperken
  • Objecten met niet-zelfredzame personen en objecten met hoge bezettingsgraad niet in de buurt van risicobronnen

Daarnaast bevat het beleid uitgewerkte uitgangspunten voor de vestiging van nieuwe risicovolle bedrijven en voor de vestiging van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten.

Vestiging van nieuwe risicovolle bedrijven

Voor gemeente Harderwijk is voor elk bedrijventerrein vastgesteld welk ‘restrictieniveau’ is toegestaan en welk niveau gewenst is. In de nota zijn de verschillende niveaus uitgewerkt.

Voor alle bedrijventerreinen in de gemeente, behalve voor Lorentz, geldt dat er geen nieuwe risicobronnen worden toegestaan. Hiermee is het externe veiligheidsrisico sterk beperkt en wordt ruimte geboden aan andere soorten bedrijvigheid.Op Lorentz is meer ruimte voor risicovolle bedrijven, maar blijven de planologische mogelijkheden van aangrenzende percelen ruim. Voor het buitengebied zijn geen beperkingen vastgesteld.

Een voorbeeld: voor het vestigen van een nieuw LPG-tankstation geldt dat deze bij voorkeur wordt gerealiseerd op een locatie waar deze met het oog op zowel de ruimtelijke ordening als de veiligheid optimaal is. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met een aspect als de bevolkingsdichtheid in de directe omgeving.

Vestiging van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten

Voor de vestiging van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten zijn ruimtelijke zones vastgesteld met het principe: hoe dichterbij de risicobron en hoe kwetsbaarder het object, hoe zwaarder de verantwoordingsplicht is. Daarnaast zijn in de ruimtelijke zones bepaalde objecten dichtbij risicobronnen uitgesloten.

Afhankelijk van de risicobron en de kwetsbaarheid van het object moet een bepaald niveau van verantwoording worden opgesteld. De personendichtheid, het groepsrisico en de aanwezigheid van beperkt zelfredzame groepen moet altijd verantwoord worden wanneer de locatie van de ontwikkeling in een invloedsgebied van een risicbron ligt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk