Frankrijk en Walstein

Interactieve kaart

De wijk Frankrijk ligt aan de oostkant van de stad. De wijk is voor het grootste deel in de jaren tachtig gebouwd en bestaat voornamelijk uit rijtjeswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Langs de N302 staan appartementencomplexen. Eind 2008 is de wijk uitgebreid met het deel Walstein aan de zuidoostzijde van de wijk.

Ambities voor de wijken Frankrijk en Walstein

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor Frankrijk en Walstein zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • In het gebied wordt alleen grond met minimaal bodemkwaliteit ‘wonen’ toegepast.

Geluid

  • In dit gebied is de maximale toegestane geluidbelasting veroorzaakt door wegverkeerslawaai 53 decibel op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.
  • Door de huidige bewoners van de wijk Frankrijk wordt geluidsoverlast van de bedrijven op Lorentz ervaren. Daarom mag het geluidsniveau op de gevels van nieuwe woningen in de wijk niet hoger zijn dan 50 decibel vanwege industrielawaai. Dit is de standaard toegestane waarde. Voor nieuwe woningen in de wijk wordt geen hogere grenswaarde toestaan.

Geur

  • Binnen de geurcontouren van de agrarische bedrijven worden geen nieuwe geurgevoelige objecten geprojecteerd.

Straling

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geen gevoelige bestemmingen geprojecteerd binnen de specifieke zone van de hoogspanningslijn.

Beschrijving van Frankrijk en Walstein per milieuthema

Bodemkwaliteit

Voor de bouw van de woonwijken Frankrijk en Walstein was dit gebied een agrarisch gebied, met ter hoogte van het huidige Walstein veel eendenhouderijen. Voordat de bouwwerkzaamheden voor Walstein begonnen, heeft daarom heeft op grote schaal asbestsanering plaatsgevonden, om de bodemkwaliteit geschikt te maken voor de functie wonen.

Na de verwijdering van asbest en vanwege het agrarische voornamelijk onbebouwde verleden betreft dit een voornamelijk onverdacht deelgebied, wat de bodemkwaliteit betreft.

Externe veiligheid

Het gebied is aan drie zijden ingesloten door risicobronnen. Aan de zuidzijde zijn vier bronnen gelegen: twee aardgastransportleidingen, de A28 en het spoor. Aan de westzijde zijn drie bronnen gelegen: een LPG tankstation, een aardgastransportleiding en de N302. Aan de noordzijde zijn een aardgastransportleiding en het bedrijventerrein Lorentz gelegen. De invloedsgebieden van de risicobronnen overlappen delen van het gebied. Bij ontwikkelingen binnen de invloedsgebieden moet het groepsrisico worden onderzocht. Er ligt geen plaatsgebonden risicocontour binnen het gebied waarin geen ontwikkelingen mogelijk zijn.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Newtonweg. De Newtonweg heeft een aandachtszone voor geluid van 200 meter. Aan de zuid- en westzijde liggen de A28 en de N302 die beide een aandachtszone hebben van 400 meter. Het spoor heeft een aandachtszone van 600 meter. Bij ontwikkelingen binnen de aandachtszone moet onderzocht worden of de geluidbelasting kan voldoen aan de geluidsnormen uit de Wet geluidhinder.

Daarnaast heeft industrielawaai ook invloed op de woonwijk. Aan de noordzijde ligt het gezoneerde industrieterrein Lorentz. De 50 dB(A)-contour ligt over een deel van Frankrijk. Hiervoor geldt ook dat binnen de zone onderzocht moet worden wat de geluidbelasting op de nieuwe ontwikkeling is.

Geur

Walstein grenst aan het intensieve veehouderijgebied van Hierden. Het grootste deel van de agrarische bedrijven bestaat uit vergunningplichtige kalver- en eendenhouderijen. De bedrijven hebben op grond van hun milieuvergunning rechten verkregen voor het houden van vee met een daarbij behorende geurcontouren. In het verleden is een stankwal aangelegd om Frankrijk te beschermen tegen geuroverlast. Verder grenst de wijk Frankrijk aan industrieterrein Lorentz, waar bedrijven liggen die op grond van milieuvergunningen geur mogen uitstoten. Voorbeelden hiervan zijn een koekjesfabriek, de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de asfaltcentrale en de overslag van veevoeder.

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat de inwoners van de wijk meer dan gemiddeld in Harderwijk last hebben van geuroverlast. Ongeveer 14 procent ervaart vaak geuroverlast en 19 procent soms. Gemiddeld in Harderwijk ervaart 4 tot 5 procent vaak geuroverlast en 16 tot 17 procent soms.

Bij de ontwikkeling van Walstein zijn de geurcontouren van de agrarische bedrijven in beeld gebracht. Er zijn geen woningen gebouwd binnen de contouren.

Luchtkwaliteit

Het verkeer op de N302 en de A28 heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28 en de N302. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter van de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over Frankrijk en Walstein is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Straling

Walstein wordt doorsneden door twee hoogspanningslijnen met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 40 en 80 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijk zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk