Friesegracht

Interactieve kaart

Het gebied Friesegracht ligt ten zuiden van de historische binnenstad van Harderwijk. Aan de Kuipwal werden de eerste woningen gebouwd in 1915. Hiermee kwam de uitbreiding van Harderwijk buiten de stadsmuren op gang. Later gingen verschillende voorzieningen zoals het postkantoor, bankgebouw en supermarkt naar dit gebied. In de jaren zestig en zeventig werd Friesegracht verder bebouwd met woningen. In het midden van het gebied ligt een parkstrook met volkstuinen. In het noordelijkste puntje van het gebied ligt de parkeergarage Houtwal.

Ambities voor Friesegracht

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor Friesegracht zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Bij het uitvoeren van bodemonderzoek in dit deelgebied moet rekening gehouden worden met aanwezigheid van ondergrondse huisbrandolie-tanks. Zoveel mogelijk ondergrondse tanks moeten verwijderd worden.
  • Ter hoogte van de volkstuinen moet bij bodemonderzoek de nadruk worden gelegd op de aanwezigheid van asbest. Asbesthoudend materiaal moet zo snel mogelijk verwijderd worden om verdere of ergere bodemverontreiniging met asbest te voorkomen.

Geluid

  • Bij de ontwikkelingen in dit gebied moet met name langs de Selhorstweg worden voorkomen dat er canyonvorming ontstaat. De bouw van aaneengesloten bebouwing langs de Selhorstweg moet worden voorkomen.
  • Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen niet bouwen wanneer de geluidbelasting hoger is dan 53 decibel (GES score 2).

Luchtkwaliteit

  • Langs de Selhorstweg wordt geen hoge aaneengesloten bebouwing toegestaan in het bestemmingsplan, in verband met canyonvorming. Door canyonvorming kan geluid blijven reflecteren en verontreinigde stoffen minder verwaaien.
  • Bij het bouwen van appartementen dicht langs een drukke, doorgaande weg wordt rekening gehouden met de situering van de balkons en/of het realiseren van inpandige balkons.

Beschrijving van Friesegracht per milieuthema

Bodemkwaliteit

In de noordelijk punt van Friesegracht is van oorsprong de meeste bedrijvigheid aanwezig, waarbij door de jaren heen bodemverontreinigingen met verschillende zware metalen, minerale olie en PAK zijn veroorzaakt. Ter plaatse van de nieuwbouw uit de 90-er jaren zijn de meeste van deze verontreinigingen inmiddels gesaneerd.

Ondergrondse brandstoftanks zijn vooral bij bebouwing langs de Stationslaan en in het zuidelijk deel van de Verkeersweg in gebruik geweest. In deze tanks zat huisbrandolie (HBO) voor de verwarmingsinstallatie van woningen. De meeste tanks zijn tijdens de Acties Tankslag in de 80-er en 90-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is, vanwege de ligging van sommige tanks, ook niet altijd mogelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem is het verstandig er rekening mee te houden dat het in volkstuinen voor kan komen dat asbestplaten werden, of soms nog steeds worden, gebruikt als erfafscheiding. Ook kunnen er asbestplaten als dakbedekking op de schuurtjes liggen. Door sloop en verwering kan asbest dan in de bodem terecht zijn gekomen. In het gebiedsdeel waar de volkstuinen liggen zou daarom sprake kunnen zijn van een grotere kans op asbest in de bodem.

Externe veiligheid

Voorheen lag een deel van de risicocontour van het LPG-tankstation aan de Verkeersweg over de Friesegracht. Inmiddels is de LPG-installatie gesaneerd. In de wijk Friesegracht en omgeving liggen geen risicobronnen meer.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Om het gebied liggen drie wegen waar een 50 km/uur regime geldt en die een geluidsaandachtszone hebben. Het gaat om de Stationslaan, de Verkeersweg en de Selhorstweg. De aandachtszone voor deze wegen is 200 meter. Bijna het hele gebied wordt overlapt door zones, waardoor bij de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen binnen het gebied vrijwel altijd een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd om te toetsen aan de geldende geluidsnormen.

Uit onderzoek blijkt dat de milieugezondheidskwaliteit in het gebied zeer matig tot redelijk is. Met name de bewoners van de Bleek ondervinden overlast van wegverkeerslawaai. In dit gebied is de milieugezondheidskwaliteit door geluid zelfs onvoldoende (GES score 6).

Luchtkwaliteit

In het noorden van het gebied ligt de Bleek. Dit terrein is in het begin van de 21e eeuw bebouwd met hoogbouw aan beide zijden van de weg. Aangezien de verkeersdruk op deze weg aanzienlijk is en de gebouwen dicht op de weg staan blijven uitlaatgassen lang hangen. Hoewel er wordt voldaan aan de grenswaarden uit de wetgeving wordt er toch overlast ervaren van de luchtkwaliteit. De milieugezondheidskwaliteit op de Bleek veroorzaakt door stikstofdioxide is beoordeeld als zeer matig (GES score 5) en veroorzaakt door fijn stof als vrij matig (GES score 3).

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk