Geluid ambities

Voorkomen dat het percentage geluidgehinderden toeneemt

Geluidhinder wordt met name veroorzaakt door wegverkeerslawaai. Omdat het verkeer alleen maar toeneemt en het verkeer steeds meer verschuift naar de nachtperiode is afname van het percentage geluidgehinderden bijzonder moeilijk. Daarom zet de gemeente in op het voorkomen van toename van het percentage geluidgehinderden.

Gezondheidseffecten in beeld brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen en nadrukkelijk meewegen in het planproces

Te hoge geluidsniveaus in de woonomgeving kunnen leiden tot negatieve effecten op onze gezondheid, bijvoorbeeld slaapverstoring of stress. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wil de gemeente Harderwijk naast het toetsen aan de wettelijke geluidsnormen ook rekening houden met de gezondheidseffecten door geluid.

Geluidbeleid vaststellen

De wettelijke grens van geluidsbelasting door een weg op een nieuw te ontwikkelen geluidgevoelige bestemming is 48 decibel. De gemeente heeft echter ook ruimte om hier van af te wijken. De gemeente Harderwijk heeft geluidsbeleid vastgesteld waarin zij voorwaarden stelt om af te wijken van de wettelijke norm, zodat dit beperkt blijft en zodat het doel om het percentage geluidgehinderden niet te laten toenemen, behaald wordt. Het beleid is op 14 september 2010 door het college vastgesteld.

Bij grootschalige woningbouwprojecten (+200 woningen) bij uitzondering voor maximaal 10% van het totaal aantal woningen hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vaststellen

Door bij grote woningbouwprojecten bij voorkeur geen, maar bij uitzondering voor maximaal 10 procent van de woningen, hogere grenswaarde toe te staan, wordt verwacht dat het percentage ernstig gehinderde bewoners in Harderwijk niet toeneemt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk