Geluid

Geluiden zijn altijd om ons heen. Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan erg hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken. Een bekende vorm van geluidsoverlast is lawaai afkomstig van verkeer, bedrijven, evenementen of horeca.

De gemeente heeft een aantal taken op het gebied van geluid. Deze taken staan beschreven in de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer. In deze wetten zijn normen gesteld om geluidoverlast te voorkomen.

De landelijke wet- en regelgeving geldt vanzelfsprekend ook voor de gemeente Harderwijk. Daarnaast heeft de gemeente geluidbeleid vastgesteld, de geluidsbelasting in de gemeente in kaart gebracht, en eigen ambities vastgesteld voor de geluidkwaliteit. Met deze ambities wordt de stad leefbaarder, duurzamer, veiliger en gezonder voor haar inwoners.

Stadsambities Geluid

De ambities van de gemeente Harderwijk voor geluid zijn met name gericht op geluidhinder die wordt veroorzaakt door wegverkeerslawaai. Daarnaast wil de gemeente Harderwijk voorkomen dat hinder door industrielawaai toeneemt. Hiervoor hebben we de volgende ambities opgesteld. Voor een toelichting op de ambities klikt u hier.

  • Voorkomen dat het percentage geluidgehinderden toeneemt
  • Gezondheidseffecten in beeld brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen en nadrukkelijk meewegen in het planproces
  • Geluidbeleid vaststellen (is vastgesteld op 14 september 2010)
  • Bij grootschalige woningbouwprojecten (meer dan 200 woningen) bij uitzondering voor maximaal 10% van het totaal aantal woningen hogere waarden voor wegverkeerslawaai vaststellen

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk