Geluidbeleid

Beleidsregels wegverkeerslawaai

Geluidhinder wordt voor een groot deel veroorzaakt door wegverkeerslawaai. Om de hinder zo veel als mogelijk te beperken zijn in de Wet geluidhinder normen opgenomen die in werking treden wanneer een ruimtelijke ordeningsprocedure, zoals een bestemmingsplan, geluidgevoelige bestemmingen mogelijk maakt. Voorbeelden van geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen en gezondheidsgebouwen. De wet geeft aan dat het de voorkeur heeft om geluidgevoelige bestemmingen te realiseren op die locaties waar de geluidbelasting lager is dan 48 decibel (streefwaarde). Soms is het niet mogelijk om met maatregelen, zoals geluidschermen, aan deze waarde te voldoen. De Wet geluidhinder heeft voor die gevallen bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om ontheffing te verlenen van deze ten hoogste toelaatbare waarde.

Onder welke omstandigheden het college van Burgemeester en Wethouders ontheffing wil en kan verlenen, is in de beleidsregels wegverkeerslawaai van de gemeente Harderwijk vastgelegd (vastgesteld op 14 september 2010).

Afstandsbeoordelingsmethodiek

In Harderwijkse binnenstad wordt muziekgeluid van horecabedrijven beoordeeld op het gehoor met de zogenaamde afstandsbeoordingsmethodiek (ABM vastgesteld op 5 maart 2019). Op deze manier is het makkelijker om voor omwonenden, uitbaters, Politie en gemeente te beoordelen of muziekgeluid van een horecabedrijf acceptabel is. In de binnenstad van Harderwijk geldt dat muziekgeluid van een bedrijf niet te horen mag zijn op een afstand van 25 meter of meer. Uitzonderingen hierop zijn de Markt waar de afstand 50 meter is en een aantal smalle straten waar er op een afstand van 15 meter of meer geen muziekgeluid te horen mag zijn. De methode geeft voldoende rechtszekerheid om op het gehoor vast te stellen dat een bedrijf de landelijk vastgestelde geluidsnormen overschrijdt.

Voorheen moest gemeten worden om vast te stellen of een bedrijf een overschrijding veroorzaakte. Dit was een langdurig proces en daarnaast vaak niet mogelijk vanwege allerlei geluiden die de meting frustreerden. Door omwonenden, maar ook de horeca uitbater, konden ook niet zelf vastgesteld worden of er een overschrijding van de geluidnormen plaatsvond.

Beleid vergunningverlening kleine evenementen in de buitenlucht

Op grond van het beleid vergunningverlening kleine evenementen in de buitenlucht (vastgesteld op 14 juni 2016) kunnen er meer evenementen via een melding worden afgedaan in plaats van een vergunning, zoals kleinschalige wijk-, school-, verenigings- of kerkelijke activiteiten op een openbare plaats. Daarnaast wordt een pilot gehouden waarbij het mogelijk wordt om kleinschalige evenementen vergunningsvrij en meldingsvrij toe te staan. Hierbij moet worden gedacht aan spontane kleine muziekvoorstellingen.

Beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht

Op grond van het beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht (vastgesteld op 14 juni 2016) worden de geluidsnormen bij evenementen eenduidiger en duidelijker. Het aantal dagen waarop evenementen met geluid kunnen worden gehouden is losgelaten en vervangen door een maximaal aantal per week of per maand. Voor de hele gemeente geldt de standaardnorm van 70 decibel, voor een paar specifieke locaties is een geluidsniveau van 80 decibel toegestaan.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk