Geluidsnormen

In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen om geluidsoverlast te voorkomen. In de normen wordt onderscheid gemaakt tussen de geluidsbronnen.

Voor wegverkeerslawaai als geluidsbron geldt een ten hoogste toelaatbare waarde op de gevel van 48 decibel voor een nieuwe woning. Binnen de woning geldt een norm van 33 decibel. Voor lawaai van spoorwegen geldt een maximaal toelaatbare waarde van 55 decibel voor een nieuwe woning. Voor industrielawaai van een gezoneerd industrieterrein zoals Lorentz geldt 50 decibel als maximale waarde.

Voor geluid dat wordt veroorzaakt door bedrijven gelden hoofdregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode. Op de gevel van woningen is een geluidswaarde toegestaan van 50 decibel overdag, 45 decibel in de avond en 40 decibel in de nacht.

De wetgeving biedt een heel aantal uitzonderingen en voorwaarden, zoals het toestaan van een hoger geluidsniveau in bepaalde gevallen of andere normen voor saneringswoningen. Als u hier meer van wilt weten kunt u hieronder een uitgebreide toelichting vinden op deze wetgeving. De opbouw van de toelichting is als volgt.

Wettelijk kader

Afhankelijk van de bron is er een verschillend wettelijk kader van toepassing bij de aanleg of wijziging van een weg, of bij het bouwen naast een weg.

Voor een Rijksweg is voor de aanleg of het wijzigen van de weg hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer van toepassing. Voor een andere weg (behalve als de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur is) geldt voor de aanleg of het wijzigen van de weg de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening. Voor beide type wegen gelden voor het bouwen van een geluidgevoelige bestemming naast de weg de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening.

Voor een woonerf of voor een weg waar de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur is gelden voor het aanleggen, het wijzigen of voor het bouwen naast de weg de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor een spoorweg geldt hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer voor de aanleg en het wijzigen van de weg. Voor het bouwen naast de spoorweg geldt de Wet geluidhinder. Voor het bouwen naast een (spoor)weg is overigens ook altijd het Bouwbesluit van toepassing.

Begrippen

De geluidnormen gelden alleen als een gebouw of terrein geluidgevoelig is. In de wet geluidhinder zijn definities opgenomen voor verschillende geluidgevoelige objecten.

De definitie voor woning is als volgt: ‘gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van de geldende planologische status (bestemmingsplan, de beheersverordening)’. Een bedrijfswoning is in de Wet geluidhinder gelijk aan een woning.

De definitie voor andere geluidgevoelige gebouwen is: ‘onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven. De aanwijzing 'ander geluidgevoelig gebouw' geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan de verblijfsruimten zoals genoemd in artikel 1.1 lid 1 onder d van het Besluit geluidhinder.

Onder verblijfsruimten wordt het volgende verstaan:

  • leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;
  • onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen;
  • onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruimten van verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven;
  • theorievaklokalen van onderwijsgebouwen;
  • ruimten voor patiënten huisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen zijn geluidgevoelige terreinen.

Wegen

Voor wegen geldt dat het aantal rijstroken bepaalt hoe breed het aandachtsgebied is voor geluid. Als binnen deze zone ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, moet onderzocht worden of voldaan wordt aan de geluidsnormen.

Breedte aandachtsgebied
Aantal rijstroken Weg binnen stedelijk gebied Weg buiten stedelijk gebied of auto(snel)weg
1 of 2 200 meter 250 meter
3 of 4 350 meter 400 meter
5 of meer 350 meter 600 meter

Voor het bouwen van een nieuwe woning geldt een aantal normen als hoofdregel. De ten hoogste toelaatbare waarde van een bestaande weg op een nieuwe woning is 48 decibel. De maximale ontheffing van deze waarde is voor een binnenstedelijke gebied 63 decibel en voor een buitenstedelijke gebied of een in de zone van een snelweg 53 decibel. Het college van Burgemeester en Wethouders kan een ontheffing vaststellen door middel van een hogere waarde procedure.

Voor een nieuw ander geluidgevoelig gebouw of terrein geldt ook een waarde van 48 decibel als te hoogste toelaatbare waarde. De maximale ontheffing van deze waarde is 53 decibel, tenzij het gaat om een nieuw gebouw in een binnenstedelijk gebied, dan is een maximale ontheffing van 63 decibel toegestaan.

Voor het binnenniveau geldt het Bouwbesluit als wettelijk kader voor nieuwbouw. Voor een woonfunctie of andere geluidgevoelige functie geldt de norm van lager of gelijk aan 33 decibel. Voor een ‘bedgebied’, zoals gezondheidszorg en kinderopvang, geldt een norm van 28 decibel.

Bij het wijzigen van bestaande wegen is de Wet geluidhinder van toepassing in de volgende gevallen:

  • het betreft een fysieke wijziging aan de weg;
  • door de wijziging is er 10 jaar na reconstructie zonder het treffen van maatregelen een toename van 2 decibel of meer. De toename is het verschil tussen de geluidbelasting en de uitgangswaarde, per geluidsgevoelige bestemming.

Als er wordt voldaan aan beide voorwaarden is er sprake van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder en moet de geluidsbelasting op woningen getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Bij een reconstructie wordt als uitgangswaarde de norm van 48 decibel genoemd als er nog niet eerder een hogere waarde is vastgesteld en als de heersende geluidsbelasting lager of gelijk is aan 48 decibel. Als de heersende geluidsbelasting hoger is dan 48 decibel, geldt de heersende waarde als uitgangswaarde in de toetsing bij reconstructie. Als er eerder een hogere waarde is vastgesteld is de heersende geluidsbelasting dus hoger dan 48 decibel. In dat geval geldt de eerder vastgestelde hogere waarde of de heersende waarde, afhankelijk van welke het laagste is. 

Spoorwegen

Voor spoorwegen geldt dat de hoogte van het geluidsproductieplafond bepalend is voor de breedte van het aandachtsgebied. Als binnen deze zone ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, moet onderzocht worden of voldaan wordt aan de geluidsnormen die gelden voor het spoor.

Hoogte geluidproductieplafond Breedte zone (m)
Kleiner dan 56 decibel 100
Gelijk aan of groter dan 56 decibel en kleiner dan 61 decibel 200
Gelijk aan of groter dan 61 decibel en kleiner dan 66 decibel 300
Gelijk aan of groter dan 66 decibel en kleiner dan 71 decibel 600
Gelijk aan of groter dan 71 decibel en kleiner dan 74 decibel 900
Gelijk aan of groter dan 74 decibel 1200

Over het algemeen geldt in de gemeente Harderwijk een zonebreedte van 600 meter. Op enkele plaatsen is de zone minder breed (300 meter). Breder dan 600 meter komt niet voor.

Ook voor spoorwegen zijn normen vastgesteld. Bij de bouw van een nieuwe woning in de nabijheid van bestaand spoor geldt de hoogst toelaatbare waarde van 55 decibel. De maximale ontheffing op deze waarde is 68 decibel. Voor de bouw van andere geluidgevoelige gebouwen geldt de hoogst toelaatbare waarde van 53 decibel, met een maximale ontheffing van 68 decibel. Voor nieuwe geluidsgevoelige terreinen geldt de hoogst toelaatbare waarde van 55 decibel, met een maximale ontheffing van 63 decibel.

Voor het binnenniveau veroorzaakt door spoorwegen gelden dezelfde normen als voor het binnenniveau veroorzaakt door wegen.

Industrielawaai

Voor een gezoneerd industrieterrein, zoals het industrieterrein Lorentz, gelden normen uit de Wet geluidhinder. Ook hiervoor is een aantal hoofdregels opgesteld. De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor woningen is 50 decibel. Om dit te bereiken is rond het industrieterrein een zone vastgesteld.

Binnen de zone mag de geluidsbelasting van alle bedrijven samen op een woning niet meer zijn dan 50 decibel. Dit is de voorkeursgrenswaarde. Voor een nieuwe woning in de zone kan eventueel een hogere grenswaarde worden toegestaan van maximaal 55 decibel, voor een bestaande woning kan een hogere grenswaarde worden toegestaan van maximaal 60 decibel.

Voor het binnenniveau veroorzaakt door industrielawaai gelden iets andere normen dan voor het binnenniveau veroorzaakt door wegen en spoorwegen. Voor nieuwbouw is het Bouwbesluit het wettelijk kader. Voor een nieuwe woning binnen de zone geldt een norm van lager dan of gelijk aan 35 decibel. Voor een bedgebied, zoals gezondheidszorg of kinderopvang, geldt een norm van lager dan of gelijk aan 30 decibel.

Voor bestaande woningen is de Wet geluidhinder het wettelijk kader. In het geval een woning een hogere grenswaarde opgelegd heeft gekregen van meer dan 55 decibel, geldt een norm voor het binnenniveau van lager dan of gelijk aan 40 decibel. In het geval een woning een hogere grenswaarde opgelegd heeft gekregen van lager dan of gelijk aan 55 decibel, geldt een norm voor het binnenniveau van lager dan of gelijk aan 35 decibel.

Bedrijven

Voor geluid veroorzaakt door bedrijven is over het algemeen het Activiteitenbesluit milieubeheer het toetsingskader. Voor bedrijven die vergunningplichtig zijn voor milieu, zogenaamde type C inrichtingen, zijn geluidsvoorschriften opgenomen in de vergunning.

In het Activiteitenbesluit zijn normen bepaald voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en voor het maximaal geluidsniveau (Lmax). Voor bedrijven gelden de volgende geluidnormen.

Periode 07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur
Gemiddelde geluidsbelasting (LAr,LT) op de gevel van gevoelige gebouwen 50 decibel (A) 45 decibel (A) 40 decibel (A)
Gemiddelde geluidsbelasting (LAr,LT) in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 decibel (A) 30 decibel (A) 25 decibel (A)
Maximale geluidsbelasting (LAmax) op de gevel van gevoelige gebouwen 70 decibel (A) 65 decibel (A) 60 decibel (A)
Maximale geluidsbelasting (LAmax) in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 decibel (A) 50 decibel (A) 45 decibel (A)

Voor bedrijven op een bedrijventerrein gelden de volgende geluidnormen.

Periode 07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur
Gemiddelde geluidsbelasting (LAr,LT) op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein 55 decibel (A) 50 decibel (A) 45 decibel (A)
Gemiddelde geluidsbelasting (LAr,LT) in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein 35 decibel (A) 30 decibel (A) 25 decibel (A)
Maximale geluidsbelasting (LAmax) op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein 75 decibel (A) 70 decibel (A) 65 decibel (A)
Maximale geluidsbelasting (LAmax) in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein 55 decibel (A) 50 decibel (A) 45 decibel (A)

 Voor geluidsbelasting veroorzaakt door tankstations zijn in het Activiteitenbesluit andere normen opgesteld.

Periode 07:00-21:00 uur 21:00-07:00 uur
Gemiddelde geluidsbelasting (LAr,LT) op de gevel van gevoelige gebouwen 50 decibel (A) 40 decibel (A)
Maximale geluidsbelasting (LAmax)  op de gevel van gevoelige gebouwen 70 decibel (A) 60 decibel (A)

Bouwlawaai

Voor bouwlawaai zijn de volgende hoofdregels opgesteld in het Bouwbesluit.

Dagwaarde Lager dan of gelijk aan 60 decibel (A) Groter dan 60 decibel (A) Groter dan 65 decibel (A) Groter dan 70 decibel (A) Groter dan 75 decibel (A) Groter dan 80 decibel (A)
Maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen

Bovenstaande normen gelden voor bedrijfsmatige bouwactiviteiten. Als er een mobiele puinbreker aan te pas komt, geldt (ook) het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

In sommige gevallen wordt bij bouwlawaai teruggevallen op de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit geldt met name als het gaat om werkzaamheden die niet door een bedrijf/aannemer worden uitgevoerd, maar door particulieren.

Als er sprake is van het aanleggen van wegen geldt de Circulaire bouwlawaai. Dit valt niet onder het Bouwbesluit.

De Dagwaarde geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Met een ontheffing mogen bouw- en sloopwerkzaamheden plaatsvinden in de avond, nacht en op zondag.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk