Geurbeleid

Het geurbeleid in Nederland is met name vastgelegd in lokale of regionale beleidsstukken. In de Provincie Gelderland zijn de 'Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen) Gelderland 2017' vastgesteld. De beleidsregels worden hieronder kort toegelicht, maar zijn ook te zien op officielebekendmakingen.nl. Het beleid geldt voor bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. De gemeente Harderwijk conformeert zich aan het Gelders geurbeleid als zijnde het lokaal geurbeleid voor de gehele gemeente (m.u.v. agrarisch geur).

De Provincie Gelderland heeft een werkwijze ontwikkeld waardoor kan worden bepaald wat de streefwaarde, richtwaarde en grenswaarde is van een geur, afhankelijk van de aard van de geur en de omgeving. De waarden zijn weergegeven in ‘odeur units per kubieke meter’ in 98-percentielwaarden.

In de waarden wordt onderscheid gemaakt tussen geurgevoelige objecten in verschillende omgevingen. Categorie A zijn woningen en vergelijkbare objecten in gebiedscategorie 'wonen'. Categorie B zijn woningen en vergelijkbare objecten in gebiedscategorie 'werken'. Andere verblijfsobjecten dan woningen of vergelijkbaar aan woningen, vallen onder categorie C. Verspreid liggende woningen in het buitengebied vallen onder categorie A, maar kunnen in specifieke gevallen ook aangemerkt worden als geurgevoelig object in categorie B.

Streefwaarde Richtwaarde Grenswaarde
Beschermingsniveau bij een zeer hinderlijke geur
A 0,05 ouE/m3 0,15 ouE/m3 0,5 ouE/m3
B 0,15 ouE/m3 0,5 ouE/m3 1,5 ouE/m3
C 0,5 ouE/m3 1,5 ouE/m3 5 ouE/m3
Beschermingsniveau bij een hinderlijke geur (standaardgeur)
A 0,15 ouE/m3 0,5 ouE/m3 1,5 ouE/m3
B 0,5 ouE/m3 1,5 ouE/m3 5 ouE/m3
C 1,5 ouE/m3 5 ouE/m3 15 ouE/m3
Beschermingsniveau bij een minder hinderlijke geur
A 0,5 ouE/m3 1,5 ouE/m3 5 ouE/m3
B 1,5 ouE/m3 5 ouE/m3 15 ouE/m3
C 5 ouE/m3 15 ouE/m3 50 ouE/m3
Beschermingsniveau bij een niet hinderlijke geur
A 1,5 ouE/m3 5 ouE/m3 15 ouE/m3
B 5 ouE/m3 15 ouE/m3 50 ouE/m3
C 15 ouE/m3 50 ouE/m3 150 ouE/m3

Categorie D bevat verblijfsobjecten die gelegen zijn op een industrieterrein waar bedrijven met een hoge milieucategorie (4 of hoger) zijn toegestaan in het bestemmingsplan. Voor deze categorie geldt dat in het beleid is vastgesteld dat een aanvaardbaar geurhinderniveau wordt bereikt door het treffen van redelijke maatregelen.

Op basis van onderstaande tabel kunnen keuzes worden gemaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het realiseren van een gevoelige bestemming zoals een woning kan, op basis van geurcontouren van een bedrijf, bepaald worden of een locatie geschikt is.

Waarde Realiseren gevoelige bestemming
< streefwaarde ja
streefwaarde – richtwaarde ja, mits de ruimtelijke keuze voldoende is onderbouwd
richtwaarde – grenswaarde nee, tenzij is aangetoond dat er in de toekomst een verbetering optreedt
> grenswaarde nee

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk