Glindweg

Interactieve kaart

Het gebied Glindweg ligt tussen het industrieterrein Lorentz en de woonwijk Frankrijk. Dit deel van het buitengebied wordt steeds meer omsloten door stedelijke ontwikkelingen. Zeker na de realisatie van het industrieterrein Lorentz III is dit gebied niet meer aan te merken als typisch buitengebied. Het gebied kenmerkt zich nog door weilanden met enkele agrarische bedrijven en burgerwoningen. Door het gebied loopt de Glindweg. Aan de zuidzijde ligt de Zuiderzeestraatweg met daar aangrenzend een lint van bebouwing. Aan de noord- en oostzijde wordt het gebied begrensd door de Newtonweg. Deze weg is een belangrijke ontsluitingsweg van het industrieterrein Lorentz.

Ambities voor de Glindweg

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Glindweg zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Geluid

  • Bij uitzondering kan voor maximaal 10% van te projecteren geluidgevoelige bestemmingen hogere grenswaarde (verkeerslawaai) worden vastgesteld. Dit komt, voor het milieuaspect geluid overeen met milieugezondheidskwaliteit redelijk (GES score 2). Voor de overige geluidgevoelige bestemmingen moet de milieugezondheidskwaliteit goed (GES score 1) worden aangehouden.
  • Binnen de zone voor industrielawaai worden geen geluidgevoelige bestemmingen gesitueerd.
  • Het plangebied is voor een groot deel ongeschikt voor het bouwen van gevoelige functies. Kleinschalige bedrijvigheid in lage milieucategorie├źn is daarentegen wel een functie die in het gebied mogelijk is. Deze vorm van bedrijvigheid op de locatie Glindweg kan dienen als buffer tussen het industrieterrein Lorentz II en Lorentz III (milieubelasting) en de woonwijk Frankrijk (milieugevoelig). Hierbij kunnen de bedrijfsgebouwen een afschermende werking voor geluid (wegverkeers- en industrielawaai) hebben.

Geur

  • De geurcontouren van agrarische bedrijven moeten gerespecteerd worden.

Straling

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt binnen de specifieke zone van de hoogspanningslijn.

Beschrijving van de Glindweg per milieuthema

Bodemkwaliteit

Dit deelgebied aan de rand van Harderwijk is landelijk gebleven met weinig bebouwing, waarbij de meeste bebouwing nog stamt van voor de 60-er jaren. Wat bodemverontreiniging betreft is het een over het algemeen onverdacht gebied. De ooit wel aanwezige asbestwegen zijn inmiddels gesaneerd. Eventuele oude (gesloopte) schuurtjes met asbestdaken kunnen mogelijk nog een bron van asbest zijn.

Externe veiligheid

Binnen het gebied is een aandachtszone gelegen van een aardgastransportleiding. De leiding kent een aandachtszone van 200 meter. Bij ontwikkelingen binnen deze zone moet het groepsrisico in beeld worden gebracht. De bedrijven die op het bedrijventerrein Lorentz zijn gevestigd vormen geen belemmering voor ontwikkelingen in het gebied Glindweg.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

De Newtonweg aan de noordzijde tot aan de rotonde bij de Daltonstraat ligt binnen de bebouwde kom en heeft een aandachtszone van 200 meter. Vanaf de rotonde met de Daltonstraat tot aan de rotonde met de Zuiderzeestraatweg ligt de Newtonweg buiten de bebouwde kom en heeft deze een aandachtszone van 250 meter. De aan de zuidzijde gelegen Zuiderzeestraatweg en de binnenplanse wegen zoals het Van Goorswegje en de Glindweg liggen buiten de bebouwde kom en hebben een aandachtszone van 250 meter.

Verder overlapt de bufferzone van industrieterrein Lorentz de noordelijke helft van het gebied. Dit betekent dat de geluidbelasting in het gebied tussen de 50 en 55 decibel bedraagt. Ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen is alleen mogelijk als maatregelen worden genomen en/of hogere grenswaarden worden vastgesteld.

Geur

Binnen het gebied Glindweg liggen enkele agrarische bedrijven waar vee wordt gehouden. Deze bedrijven hebben op grond van hun veestapel een geurcontour rond het bedrijf liggen. Afhankelijk van het type bebouwing moet een minimale afstand worden aangehouden bij de ontwikkeling van geurgevoelige objecten.

Luchtkwaliteit

De Glindweg is niet gelegen binnen de invloed van de A28 en de N302 wat luchtkwaliteit betreft. Wel heeft het vrachtverkeer op de Newtonweg invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. Uit onderzoek in het kader van het te ontwikkelen Lorentz III is gebleken dat, ook bij ontwikkeling van Lorentz III, het vrachtverkeer en de bedrijven niet leiden tot overschrijdingen van de grenswaarden.

Straling

Aan de oostgrens van het gebied bevindt zich een hoogspanningslijn met een spanning van 150 kV. Voor deze lijn is een indicatieve zones bepaald van 80 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zone moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijk zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk