Groene Zoom

Interactieve kaart

De Groene Zoom vormt de scheiding tussen de woonwijk Drielanden en de gemeente Ermelo. Het is van oudsher een agrarisch gebied, met veel intensieve veehouderijen (kalverhouderijen) en een camping met stacaravans en huisjes. Inmiddels zijn de veehouderijen verdwenen. Met het realiseren van de woonwijk Drielanden, de aanleg van de Groene Zoomweg en de uitbreiding van het industrieterrein Veldzicht in de gemeente Ermelo dreigt de Groene Zoom te verstedelijken.

Het gebied is ingedeeld in twee gebieden, A en B. Gebied A ligt ten oosten van de rotonde met de Westermeenweg. Dit is een gebied met veel dynamiek, verschillende functies en het wordt belast door verschillende bronnen. Gebied B, gelegen ten westen van de rotonde, is een gebied met een groen karakter, rustig en met weinig milieubelasting.

Ambities voor de Groene Zoom

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Groene Zoom zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Geluid

  • In gebied A worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen toegestaan.
  • In gebied B kunnen geluidgevoelige bestemmingen worden ontwikkeld. De toelaatbare milieugezondheidskwaliteit voor geluid is hier goed (GES score 1).

Straling

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt binnen de specifieke zone van de hoogspanningslijn.

Beschrijving van de Groene Zoom per milieuthema

Bodemkwaliteit

Het westelijk deel van de Groene Zoom ligt in kwelgebied, waarbij ijzerrijk grondwater vanuit de Veluwe omhoog komt. Dit ijzer vormt na blootstelling aan de lucht ijzerhydroxide, waarbij het ook in het grondwater aanwezige arseen bindt. Door nieuwe aanvoer van zuurstofarm kwelwater komt het arseen weer in oplossing, waardoor er hoge concentraties aan arseen in het grondwater vrijkomen. Dit wordt ook bevestigd door bodemonderzoek. Op de Regionale bodemkwaliteitskaart valt het westelijk deel van de Groene Zoom daarom ook binnen de arseenzone.

Vanwege het natuurlijke ontstaan van de verhoogde arseenconcentraties in dit soort gebieden, heeft de gehele regio Noord Veluwe voor gebiedsspecifiek beleid binnen alle arseenzones gekozen. Dit houdt in dat er voor deze zones een Lokale Maximale Waarde (LMW) voor arseen is vastgesteld, die hoger is dan de maximale waarde voor klasse Wonen, maar waarbij geen sprake is van humane risico’s. Op deze manier worden van nature verhoogde arseenconcentraties niet als bodemverontreiniging beschouwd en is er (zolang de LMW niet wordt overschreden) geen verplichting tot verder onderzoek of sanering.

Verspreid over het deelgebied zijn een aantal ondergrondse huisbrandolietanks bekend. De meeste van deze tanks zijn tijdens Actie Tankslag in de 90-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand en zijn mogelijk nog in de bodem aanwezig. Verwijderen was toen nog niet gebruikelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Met betrekking tot asbest is, volgens de provinciale asbestkansenkaart, ter hoogte van (voormalige) agrarische bebouwing een grote kans op de aanwezigheid van asbest. Dit komt enerzijds door de vaak met asbesthoudend puin verharde inritten en erven, maar ook door de mogelijke (voormalige) aanwezigheid van asbesthoudend bouwmateriaal. In het laatste geval kan door sloop en verwering asbest in de bodem terecht zijn gekomen. Buiten deze locaties is er over het algemeen geen tot weinig kans op asbest in de bodem in de Groene Zoom.

Externe veiligheid

Met name gebied A wordt overlapt door de aandachtszones van de aardgasleiding, het spoor, de N303 en de A28. Bij ontwikkelingen moet het groepsrisico in beeld worden gebracht in de zone van 200 meter vanaf deze risicobronnen.

De risicobronnen in Ermelo zijn niet in beeld gebracht. Bij nieuwe ontwikkelingen in de Groene Zoom moeten deze risicobronnen in beeld worden gebracht en moet het plan hieraan getoetst worden.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

De geluidbelasting op het gebied Groene Zoom wordt veroorzaakt door meerdere bronnen in de omgeving.

De Groene Zoomweg heeft een zone van 250 meter en overlapt daarmee bijna het gehele gebied Groene Zoom. Aan de noordzijde is de weg voorzien van geluidsschermen om de belasting op de woonwijk Drielanden te beperken. Aan de zuidzijde is dit niet het geval.

Met name gebied A heeft verder een hoge geluidbelasting door de Groene Zoomweg, de A28, de N303 en het spoor. Gebied A is hiermee ongeschikt voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Gebied B heeft een lagere geluidbelasting, maar ook hier overlapt de aandachtszone van de A28 een klein deel van het gebied. Ook hier is het ontwikkelen van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen niet zonder meer mogelijk. Alleen met extra aanvullende maatregelen kan hier de gezondheidskwaliteit voor geluid terug worden gebracht naar Goed (GES score 1).

Bij ontwikkelingen van geluidgevoelige bestemmingen moet de geluidbelasting in beeld worden gebracht wanneer de locatie van de ontwikkeling zich maximaal 400 meter, 350 meter en 600 meter van respectievelijk de A28, de N303 en het spoor bevindt.

Geur

Binnen het gebied zijn geen agrarische bedrijven meer aanwezig. Op het grondgebied van de gemeente Ermelo, grenzend aan de Groene Zoom, liggen wel enkele agrarische bedrijven. Van deze bedrijven en van de bedrijven op het bedrijventerrein Veldzicht zijn de geurcontouren niet in beeld gebracht. Bij ontwikkeling van geurgevoelige objecten moeten deze geïnventariseerd worden en hieraan moet getoetst worden. 

Luchtkwaliteit

Zowel de oostelijke als de westelijke uitloper van de Groene Zoom ligt binnen 300 meter van de A28. Daarnaast doorkruist de N303 het gebied. De A28 en de N303 hebben invloed op de luchtkwaliteit in de Groene Zoom.

De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28 en de N303. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter vanaf de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over het gebied Groene Zoom is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Straling

In de Groene Zoom komen twee hoogspanningslijnen voor met een spanning van 50 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van 40 meter. Bij bouwontwikkelinen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijke zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk