Groot Sypel

Interactieve kaart

Groot Sypel is een gebied midden in Harderwijk dat is omringd door de Stationslaan, Verkeersweg, Hoofdweg en het spoor. Het gebied vormde ooit de groene ruimte tussen de oude binnenstad en de eerste grote stadsuitbreiding van Harderwijk ten zuiden van het spoor. Na de Tweede Wereldoorlog is dit gebied ontwikkeld tot een gebied waarin voorzieningen als scholen, het theater, het zwembad, de sporthal en sportvelden plaats hebben. Verder zijn er nog enkele woonbuurten gelegen in dit gebied.

Ambities voor Groot Sypel

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor Groot Sypel zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • De huidige bodemkwaliteit van onderzochte locaties moet behouden worden.
  • De bodemkwaliteit van niet onderzochte locaties wordt in beeld gebracht.

Geluid

  • De milieugezondheidskwaliteit is vanwege wegverkeerslawaai in een groot deel van het gebied slecht. De bouw van geluidgevoelige bestemmingen in dit gebied zonder akoestische maatregelen is niet wenselijk. Er moet worden gestreefd naar een milieugezondheidskwaliteit die niet “slechter” is dan matig (53 decibel).
  • Wanneer er in de omgeving van het spoor geluidgevoelige bestemmingen gesitueerd worden, verdient het een sterke voorkeur om een geluidsscherm langs het spoor te plaatsen. Hierdoor wordt niet alleen het geluidsniveau zo laag mogelijk gehouden, maar is er sprake van een gecombineerde sanering voor een groter deel van het gebied.

Beschrijving van Groot Sypel per milieuthema

Bodemkwaliteit

Groot Sypel heeft veel verschillende functies en daardoor ook verschillende verwachtingen met betrekking tot de bodemkwaliteit. Ter hoogte van de recreatievoorzieningen, de scholen, de meeste bedrijven en de woningen is normaal gesproken geen sprake van activiteiten die een risico vormen voor de bodemkwaliteit. Van de twee tankstations echter is bekend dat de bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreinigingen hebben geleid. Deze zijn inmiddels grotendeels gesaneerd, al is plaatselijk nog wel sprake van een restverontreiniging. Ter plekke zijn er daarom nog wel  gebruiksbeperkingen wanneer in of nabij de verontreiniging gegraven wordt.

Volgens de provinciale asbestkansenkaart is er een matige kans op de aanwezigheid van asbest in dit gebied. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van gebouwen uit de 70-er en 80-er jaren, waarbij mogelijk asbesthoudend bouwmateriaal is gebruikt. Door sloop en verwering kan asbest in de bodem terecht zijn gekomen.

Ondergrondse brandstoftanks zijn vooral bij de oudere bebouwing langs de Verkeersweg in gebruik geweest, maar ook langs de Wilhelminalaan staan enkele tanks geregistreerd. In deze tanks zat huisbrandolie (HBO) voor de verwarmingsinstallatie. De meeste tanks zijn tijdens de Acties Tankslag in de 80-er en 90-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is, vanwege de ligging van sommige tanks, ook niet altijd mogelijk. Er moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een bodemverontreiniging onder of naast een ondergrondse tank, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Externe veiligheid

Aan de zuidzijde van Groot Sypel is de spoorlijn gelegen. Dit is een risicobron in het kader van externe veiligheid. Bij ontwikkelingen moet binnen een afstand van 200 meter vanaf de spoorlijn onderzoek worden gedaan naar het groepsrisico van de ontwikkeling. Er is ook een tankstation gelegen die voorheen LPG verkocht. De LPG-tank is inmiddels gesaneerd.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Groot Sypel wordt volledig overlapt door aandachtszones van de Stationslaan, de Verkeersweg, de Hoofdweg en het spoor. Uit onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeerslawaai blijkt dat maar een klein deel van het gebied een milieugezondheidskwaliteit heeft die goed is. Wat geluid betreft is het westelijk gebied van Groot Sypel het meest geschikt om zonder vergaande maatregelen geluidgevoelige bestemmingen toe te staan.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk