Klimaat

Om de invloed van de gemeente Harderwijk op het klimaat te minimaliseren is in 2013 het klimaatbeleid vastgesteld. Voor het uitvoeren van het beleid werkt de gemeente Harderwijk met verschillende projecten aan een klimaatneutraal Harderwijk. De gemeente kan dit niet alleen en nodigt dan ook iedereen uit om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Al uw ideeën en initiatieven zijn van harte welkom!

Hieronder kunt u meer informatie vinden over het beleid, projecten en initiatieven.

Uitvoeringsstrategie 2017-2020

Om de 4 jaar wordt er een uitvoeringsstrategie opgesteld om uitvoering te geven aan het klimaatbeleid, De Energieke Stad. Op 24 augustus 2017 is de uitvoeringsstrategie 2017-2020 vastgesteld.

In de uitvoeringsstrategie 2017-2020 is een duidelijke focus aangebracht. Deze focus resulteert in het uitvoeren van de projecten die de grootste impact hebben en daarbij worden de verschillende stakeholders en doelgroepen bij betrokken. Voor de focus worden 3 principes gebruikt;

Structureren en selecteren van initiatieven en projecten op basis van kaderstellende criteria

Naast de kosten-baten worden initiatieven en projecten van tevoren beoordeeld op 3 kaderstellende criteria; CO2-impact, samenwerking, voorbeeldfunctie.

Focussen op 5 aandachtsgebieden

De meeste initiatieven en projecten hebben betrekking tot één van de aandachtgebieden. Voor de komende 4 jaar wordt er gewerkt met de volgende 5 aandachtsgebieden; gemeentelijke organisatie, initiatieven uit de samenleving, windenergie, zonne-energie en gasloze wijken.

Vergroot de slagkracht

Door samen te werken met (lokale) partijen die zich ook inzetten voor het gezamenlijke doel vergroot de gemeente Harderwijk de slagkracht. De lokale samenwerkingsverbanden worden ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. Op het moment wordt er al samengewerkt met Veluwe duurzaam, Bedrijvenkring Harderwijk en Endura.

Meer informatie kunt u onderaan deze pagina vinden in de uitvoeringsstrategie 2017-2020. Klik op onderstaande afbeelding of hier voor een korte weergave van de strategie in de vorm van een infographic.

Windenergie

Voor actuele informatie over windenergie in de gemeente Harderwijk kunt u kijken op www.harderwijk.nl/windenergie.

Energieloket Veluwe Duurzaam

Voor energiebesparing tips, actuele informatie en nieuwsberichten rondom duurzaamheid kunt u terecht op de website www.veluweduurzaam.nl. Veluwe duurzaam is het regionale energieloket. Inwoners en bedrijven kunnen hier terecht met vragen en voor advies op het gebied van energiebesparing en duurzame energie opwekken. Op de website staan tips hoe je als bewoner of als ondernemer kleine of grote duurzame maatregelen kunt nemen. Daarnaast staat er informatie over subsidies en de energiebespaarlening.

Energiecoöperatie Endura

Endura is een onafhankelijke energiecoöperatie van en voor de bewoners van Harderwijk en Hierden. De energiecoöperatie wil iedereen maximaal laten meedoen aan zelf, lokaal, opgewekte groene stroom, collectieve inkoop van 100% groene energie en energiebesparing.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.endura-harderwijk.nl/.

Bedrijvenkring Harderwijk

De werkgroep Duurzaamheid van Bedrijvenkring Harderwijk zet zich in om onder de ondernemers de bewustzijn te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Dit doen ze door gezamenlijk tot een aantal, relatief eenvoudig, in te voeren en uit te voeren maatregelen voor ondernemers te komen. Sinds 2017 is de werkgroep druk bezig met het project BE+. 

Project BE+

Bedrijventerrein Lorentz is als een van de eerste 10 bedrijventerreinen in Nederland geselecteerd om energiepositief te worden. Dit betekent dat de bedrijven op Lorentz zowel in de aanpak als financieel ondersteund worden om gezamenlijk energie op te wekken en te besparen.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op http://www.duurzaamlorentz.nl/.

De Energieke Stad

In 2013 is het klimaatbeleid De Energiek Stad - een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk opgesteld. Hierin staat de ambitie om als Harderwijk in 2031 de CO2–uitstoot met 45% te verminderen ten op zichten van 2010 en in 2050 energieneutraal te zijn. De routekaart Energieke Stad is opgebouwd uit de componenten; besparen van energie, benutten van duurzame energie en het compenseren. De gemeente Harderwijk neemt voor de uitvoering van het beleid de motiverende, stimulerende en faciliterende rol op zich.

Meer informatie kunt u vinden in onderstaand document over het klimaatbeleid De Energieke Stad.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk