Kranenburg-Noord

Interactieve kaart

Het grootste deel van het gebied Kranenburg-Noord bestaat uit het voormalig kazerneterrein. Op dit moment is het voormalig kazerneterrein in gebruik als tijdelijk asielzoekerscentrum. In het noordelijke en westelijke deel van het gebied staan voornamelijk woningen. Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, de Graaf Ottolaan, de Mecklenburglaan en de Oranjelaan.

Beleid voor Kranenburg-Noord

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor Kranenburg-Noord zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van Kranenburg-Noord per milieuthema

Bodemkwaliteit

De bodem van het voormalige kazerneterrein is volledig onderzocht en aangetroffen verontreinigingen zijn gesaneerd.  Alleen ter plaatse van de woningen aan de noord- en westzijde van het gebied zijn nauwelijks bodemonderzoeken bekend.

Externe veiligheid

Het gebied Kranenburg-Noord heeft te maken met één risicobron in het kader van externe veiligheid. De wijk is namelijk gelegen in de nabijheid van de spoorlijn. De spoorlijn heeft een invloedsgebied van 200 meter. Het invloedsgebied overlapt het noordelijk deel van het gebied. Bij het realiseren van een nieuw (beperkt) kwetsbaar object moet het groepsrisico binnen het invloedsgebied van de spoorlijn onderzocht worden.

Er ligt geen plaatsgebonden risicocontour in het gebied waarin geen ontwikkelingen mogelijk zijn. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Kranenburg-Noord wordt bijna volledig overlapt door aandachtszones van de A28 en het spoor. Uit onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeerslawaai blijkt dat de milieugezondheidskwaliteit in het grootste deel van het gebied matig tot onvoldoende is. Het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen in dit gebied is zonder vergaande maatregelen niet toegestaan.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk