Licht

Straatverlichting, verlichte kassen, sportveldverlichting en lichtreclames vormen in Nederland belangrijke bronnen voor licht. Teveel en verkeerd ontworpen of gerichte verlichting veroorzaakt lichtvervuiling. Hierdoor ontstaan ecologische problemen, lichthinder en gezondheidsproblemen. In de gemeente Harderwijk wordt weinig lichthinder ervaren. Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat van de inwoners van de gemeente circa 1 procent vaak en circa 4 procent soms last heeft van lichthinder door bedrijven.

In wet- en regelgeving zijn geen afstandseisen of normen vastgesteld om lichthinder te voorkomen. Er gelden wel regels voor licht bij bepaalde activiteiten, zoals kassen of de ontwikkeling van een grote woonwijk.

Deze regels gelden vanzelfsprekend ook voor de gemeente Harderwijk. De gemeente Harderwijk heeft beleid geschreven voor de openbare verlichting maar dit is vooral gericht op de technische achtergrond en financiƫle onderbouwing van openbare verlichting. Voor wat betreft de gevolgen voor het milieu is voor licht geen gemeentelijk beleid opgesteld. Bij milieuvergunningverlening wordt aangehaakt bij de Algemene richtlijn betreffende lichthinder, opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde (NSvV). In deze richtlijn zijn grenswaarden opgenomen voor verlichtingssterkte in 4 omgevingstypen: natuurgebieden (1), buitenstedelijke en landelijke woongebieden (2), woongebieden (3) en stedelijke centra (4). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NSvV.

Verder zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen die betrekking hebben op licht bij kassen en sportvelden. In het Activiteitenbesluit is ook de algemene regel opgenomen dat bedrijven lichthinder moeten voorkomen. Deze voorschriften moeten door bedrijven die onder dit besluit vallen, worden nageleefd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk