Lorentz

Interactieve kaart

Industrieterrein Lorentz is het grootste industrieterrein met de zwaarste bedrijvigheid van Harderwijk. Het bedrijventerrein is gefaseerd aangelegd vanaf de naoorlogse jaren tot aan het heden. Aan de noordzijde in het Veluwemeer is een nieuw deel, Lorentz-Haven, opgespoten voor watergebonden bedrijvigheid, die voornamelijk afkomstig is van het voormalig industrieterrein waar nu de woonwijk Waterfront wordt gerealiseerd. Lorentz is bedoeld voor grote en zware bedrijven. Op dit moment wordt Lorentz gebruikt door bedrijven uit verschillende categorieën en voor zowel lichte als zware bedrijven. Het bedrijventerrein is door de gemeente Harderwijk als gezoneerd industrieterrein aangewezen om de geluidbelasting van het totale terrein op de omgeving te controleren.

Ambities voor Lorentz

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor Lorentz zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Onderzocht wordt of de bodem geschikt is voor warmte-koude opslag.

Geluid

  • Door de huidige bewoners van de wijk Frankrijk wordt geluidsoverlast van bedrijven ervaren. Om het aantal geluidgehinderden niet nog verder toe te laten nemen, wordt voor het bouwen van nieuwe geluidgevoelige objecten geen hogere grenswaarde verleend. Dit betekent dat het geluidsniveau op de gevels maximaal 50 decibel mag zijn.
  • Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijvigheid niet te beperken mogen geen nieuwe bedrijfswoningen gebouwd worden op het industrieterrein. Wanneer er een bedrijfswoning gesaneerd wordt, wordt deze niet vervangen door een nieuwe woning.

Geur

  • Onderzocht wordt welke geurrelevante bedrijven er op Lorentz liggen en de geurcontouren worden op grond van de milieuvergunningen op kaart vastgelegd.

Luchtkwaliteit

  • Om inzichtelijk te krijgen hoe de luchtkwaliteit rondom het industrieterrein is, wordt de kwaliteit met behulp van metingen vastgesteld.
  • Daarnaast moet worden voorkomen dat overschrijdingen de woonomgeving gaan bereiken. Dit kan door aanpak bij de bron. De bedrijven die aanzienlijke emissies veroorzaken vallen grotendeels onder het bevoegd gezag van de provincie. Met de provincie moet in overleg worden getreden over het opnemen van stof reducerende maatregelen en voorschriften in de milieuvergunning.
  • Het vastleggen van een contour met betrekking tot luchtkwaliteit rond het industrieterrein. Hiermee wordt een toetsing vastgesteld waaraan bedrijven zich dienen te houden.

Beschrijving van Lorentz per milieuthema

Bodemkwaliteit

Het bedrijventerrein Lorentz is vanaf de jaren ’70 steeds groter geworden en is met name langs de oevers van het Veluwemeer gegroeid door landaanwinning met opgespoten zand. Grofweg de helft van Lorentz bestaat nu uit opgespoten zand en de andere helft uit oorspronkelijk agrarisch gebied. De bodem in het oudste deel van Lorentz is inmiddels door jarenlang industrieel gebruik licht tot sterk verontreinigd. In de nieuwste delen van Lorentz is de bodemkwaliteit nog erg goed, namelijk klasse Wonen of zelfs Natuur en Landbouw. Het streven is om dat zo te houden.

Aan de noordoostkant ligt Lorentz (III) voor een klein deel binnen de arseenzone. Vanwege het natuurlijke ontstaan van de verhoogde arseenconcentraties in dit soort gebieden, heeft de gehele regio Noord Veluwe voor gebiedsspecifiek beleid binnen alle arseenzones gekozen. Dit houdt in dat er voor deze zones een Lokale Maximale Waarde (LMW) voor arseen is vastgesteld, die hoger is dan de maximale waarde voor klasse Wonen, maar waarbij geen sprake is van humane risico’s. Op deze manier worden van nature verhoogde arseenconcentraties niet als bodemverontreiniging beschouwd en is er (zolang de LMW niet wordt overschreden) geen verplichting tot verder onderzoek of sanering.

De bekende asbestwegen in het gebied zijn inmiddels gesaneerd. Alleen in de strook langs de Zuiderzeestraatweg, waar het gebied nog agrarisch in gebruik is, kunnen mogelijk nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Externe veiligheid

In de huidige situatie is er één bedrijf gevestigd op Lorentz dat onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen valt. In dit besluit zijn afstandseisen opgenomen die in acht moeten worden genomen tussen het bedrijf en kwetsbare objecten. Er wordt voldaan aan deze afstandseisen.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Het bedrijventerrein Lorentz is een ‘gezoneerd industrieterrein’. Dit houdt in dat de gezamenlijk bedrijven op het terrein niet meer dan 50 decibel aan geluidbelasting mogen veroorzaken buiten de geluidszone. Nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen buiten de zone mogen dus maximaal een belasting van 50 decibel op de gevel hebben. In de Wet geluidhinder is opgenomen dat de gemeente van deze waarde kan afwijken tot maximaal 55 decibel.

Voor het industrieterrein is geen geluidbeheersplan opgesteld maar zijn in het bestemmingsplan ‘Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz’ een aantal zaken opgenomen waardoor de geluidsruimte niet in één keer door één bedrijf gevuld kan worden.

Geur

Binnen de grenzen van Lorentz liggen bedrijven die op grond van de milieuvergunning geur mogen uitstoten. Voorbeelden hiervan zijn een koekjesfabriek, een palingrokerij en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 is gebleken dat het percentage bewoners van de omliggende wijken dat geuroverlast ervaart, een stuk hoger ligt dan het gemiddelde in de gemeente.

Luchtkwaliteit

Emissies van fijn stof en stikstofdioxide op Lorentz kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door stationaire bronnen zoals de op- en overslag van zand. Daarnaast heeft het verkeer op het terrein zelf en op de ontsluitingswegen invloed op de luchtkwaliteit. Uit een uitgevoerde quickscan blijkt dat er op Lorentz aanzienlijke emissies fijn stof zijn die met name veroorzaakt worden door stationaire bronnen. De overschrijdingen reiken niet tot de woonomgeving en blijven in de meeste gevallen binnen de grenzen van het bedrijfsperceel.

Beleidsregel redelijke sommatie bedrijventerrein Lorentz (16-12-2014)

Het bedrijventerrein Lorentz (I, II en III) is een gezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat rondom dit industrieterrein een zone is vastgesteld. Buiten deze zone mag de geluidbelasting van alle bedrijven op het industrieterrein tezamen niet meer bedragen dan 50 dB(A). In de Wet geluidhinder is geregeld wie de geluidszone beheert. De gemeente is verantwoordelijk voor de vaststelling en beheer van de geluidzone rondom industrieterreinen die binnen hun gemeentegrenzen liggen (art. 163, lid 1, Wet geluidhinder).

Niet alle bedrijven zijn voortdurend en tegelijkertijd in bedrijf volgens de representatieve bedrijfssituatie die de basis vormt van een milieuvergunning of een melding activiteitenbesluit. Op het geluidniveau van het industrieterrein als geheel kan daarom een aftrek worden toegepast. De gemeente Harderwijk heeft hiervoor de beleidsregel redelijke sommatie bedrijventerrein Lorentz vastgesteld.

Om de kavelmaat te berekenen kunt u gebruik maken van de Excelsheet die onderaan de pagina te downloaden is. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk