Mheenlanden en Hierdensepoort

Interactieve kaart

Het huidige gebruik van het gebied Mheenlanden / Hierdensepoort is agrarisch en natuur. In het zuidwesten van het gebied is een kleine haven aanwezig. Het gebied heeft de bestemming waterberging en natuurontwikkeling en is een belangrijk weidevogelgebied. In het gebied ligt de Oostermheenweg en de Kleine Mheenweg.

Wat milieu betreft is het gebied niet zwaar belast ten opzichte van andere delen van de gemeente Harderwijk. De afstand tot de A28, de provinciale en gemeentelijke wegen met hoge verkeersintensiteit is groot, waardoor problemen met geluid of luchtkwaliteit van wegverkeer niet spelen. Daarnaast zijn er in het gebied geen plannen voor ontwikkeling van gevoelige objecten zoals woningen of kantoorgebouwen, aandachtspunten voor hinder zijn er daardoor niet.

Omdat het gebied een natuurgebied betreft, is het toch waardevol om de negatieve effecten van de verschillende milieuaspecten op het gebied zoveel mogelijk te beperken.

Beleid voor Mheenlanden en Hierdensepoort

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor Mheenlanden en Hierdensepoort zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van Mheenlanden en Hierdensepoort per milieuthema

Bodemkwaliteit

Op een enkel schuurtje na is er geen bebouwing aanwezig in dit deelgebied. Het gebied is van oudsher agrarisch in gebruik en daarnaast vindt er de laatste jaren ook veel natuurontwikkeling plaats (ecologische verbindingszone). Met betrekking tot de bodemkwaliteit zijn de Mheenlanden en de Hierdensepoort daarom over het algemeen een onverdacht deelgebied. Ook met betrekking tot asbest is het gehele deelgebied, op een aantal (inmiddels gesaneerde) puinwegen en dammen na, onverdacht voor het voorkomen van asbest in de bodem.

Wel is er in dit gebied sprake van een hoge grondwaterstand en bevindt het deelgebied zich binnen de kwelzone. De aanwezigheid van kwel betekent dat er van nature verhoogde concentraties aan zware metalen voor kunnen komen en hier is dat met name arseen. IJzerrijk grondwater komt vanuit de Veluwe omhoog en dit ijzer vormt na blootstelling aan de lucht ijzerhydroxide. Hierbij wordt ook het reeds in het grondwater aanwezige arseen gebonden. Door nieuwe aanvoer van zuurstofarm kwelwater komt het arseen weer in oplossing, waardoor er hoge concentraties aan arseen in het grondwater vrijkomen. Dit proces komt vooral in een brede strook langs het Veluwemeer voor. Op de Regionale bodemkwaliteitskaart valt dit gebiedsdeel daarom ook binnen de arseenzone.

Vanwege het natuurlijke ontstaan van de verhoogde arseenconcentraties in dit soort gebieden, heeft de gehele regio Noord Veluwe voor gebiedsspecifiek beleid binnen alle arseenzones gekozen. Dit houdt in dat er voor deze zones een Lokale Maximale Waarde (LMW) voor arseen is vastgesteld, die hoger is dan de maximale waarde voor klasse Wonen, maar waarbij geen sprake is van humane risico’s. Op deze manier worden van nature verhoogde arseenconcentraties niet als bodemverontreiniging beschouwd en is er (zolang de LMW niet wordt overschreden) geen verplichting tot verder onderzoek of sanering.

Externe veiligheid

In het gebied liggen geen aandachtszones vanwege risicobronnen. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai komt in het gebied haast niet voor. Industrielawaai heeft vooral invloed op het gebied. Aan de westzijde ligt het gezoneerde industrieterrein Lorentz. De 50 dB(A)-contour ligt over een deel van de Mheenlanden. Binnen de contour mag de geluidsbelasting van alle bedrijven samen op een woning niet meer zijn dan 50 decibel. Andere geluidsbronnen zijn (bijna) niet aanwezig in en nabij het gebied.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk