N302

De N302 is een provinciale weg die de verbinding in Harderwijk vormt tussen de A28 en Flevoland. De N302 is ook een belangrijke ontsluitingsweg voor de stad. De weg is een aantal jaren geleden gereconstrueerd. In deze reconstructie is vooral aandacht besteed aan de geluidbelasting op omliggende woningen en het tegengaan van stilstaand verkeer waardoor de luchtkwaliteit in het gebied niet verslechterd.

Externe veiligheid

Voor het milieuaspect externe veiligheid bedraagt het invloedsgebied 200 meter aan beide zijden van de N302. Binnen deze zone moet bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen het groepsrisico in beeld gebracht worden. De hoogte van het groepsrisico is afhankelijk van het type ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente heeft als ambitie opgesteld dat er geen nieuwe kwetsbare objecten geplaatst mogen worden op kortere afstand dan in de huidige situatie. Hierdoor neemt het risico niet toe. Waar mogelijk moet het groepsrisico zoveel mogelijk afnemen.

Geluid

De N302 ligt buiten de bebouwde kom. Voor het aspect geluid is de aandachtzone afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg. Deze kan voor de N302 variƫren van 400 tot 600 meter. In deze zone moet inzichtelijk worden gemaakt wat de te verwachten geluidbelastingen zijn bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente Harderwijk heeft een aantal ambities opgesteld specifiek voor het geluid van de N302.

  • Er worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen toegestaan met een hogere geluidbelasting dan 53 dB in de omgeving van de N302 tussen de A28 en de afslag Hierden Harderwijk.
  • In de uitwerkingsplannen van Waterfront-Zuid Waterstad worden geen extra woningen met hogere waarde toegestaan.
  • De leefomgevingskwaliteit rond de N302 mag niet verslechteren. In verband hiermee mag de maximum snelheid van 80 km per uur op de N302 niet verhoogd worden.

Luchtkwaliteit

Bij het ontwikkelen van nieuwe scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen binnen een afstand van 50 meter van de N302 moet een overweging gemaakt worden of dit op deze locatie gebouwd kan worden voor wat betreft luchtkwaliteit.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk