Overzicht milieubeleid

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het milieubeleid van de gemeente Harderwijk. Uitgebreidere toelichting op de ambities, beleidsdocumenten, wet- en regelgeving en kaarten vindt u vanaf de hoofdpagina.

Stadsambities uit het Milieubeleidsplan

Bodemkwaliteit

 • Geen verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit
 • Nieuwe bodemverontreiniging tegengaan door preventie en handhaving
 • Verbetering van de bodemkwaliteit bij spoedeisende (en ernstige) bodemverontreiniging situaties
 • Alle particulier gemelde en gemeentelijke asbestwegen saneren voor 2012 en updaten van de asbestsignaleringskaart
 • Spoedeisende saneringsgevallen aanpakken
 • Gebiedsgericht beleid actualiseren (updaten Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan)
 • Besluit bodemkwaliteit implementeren
 • Duurzaamheid bodem bevorderen, bijvoorbeeld door zo min mogelijk grondverzet te plegen of de grond her te gebruiken op de locatie

Voor een toelichting op de bodemkwaliteit ambities klikt u hier.

Geluid

 • Voorkomen dat het percentage geluidgehinderden toeneemt
 • Gezondheidseffecten in beeld brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen en nadrukkelijk meewegen in het planproces
 • Geluidbeleid vaststellen (is vastgesteld op 14 september 2010)
 • Bij grootschalige woningbouwprojecten (+200 woningen) bij uitzondering voor maximaal 10% van het totaal aantal woningen hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vaststellen

Voor een toelichting op de geluid ambities klikt u hier.

Luchtkwaliteit

 • Geen nieuwe scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen plaatsen binnen 50 meter van provinciale wegen en de snelweg. Binnen de zone van 50 tot 300 meter van de snelweg is dit alleen mogelijk als hiervoor zwaarwegende financiĆ«le, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies hier te plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders beslist of de redenen hieraan voldoen.

Straling

 • Bij ruimtelijke ontwikkelingen geen gevoelige bestemmingen projecteren binnen de specifieke zone. Voor een toelichting op deze ambitie klikt u hier.

Ambities per wijk en bron

De gemeente Harderwijk heeft aanvullend op bovenstaande stadsambities ook ambities opgesteld per wijk en bron. Een toelichting per wijk vindt u hier. Een toelichting op de ambities voor belangrijke bronnen in de gemeente Harderwijk vindt u hier.

Overige beleidsdocumenten

Naast bovenstaande stadsambities en het milieubeleid per wijk en bron zijn ook onderwerpspecifieke beleidsdocumenten vastgesteld door de gemeente Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk