Parallelweg inclusief Overveld

Interactieve kaart

Aan de noordzijde van de A28 en ten westen van de woonwijk Frankrijk ligt het zogenaamde eendengebied. Harderwijkse vissers, die na de drooglegging van de Zuiderzee geen werk meer hadden, kregen een stuk grond toegewezen waar ze de mogelijkheid werd gegeven om een bedrijf te beginnen. Dit resulteerde in een grote concentratie van intensieve eendenbroederijen en –mesterijen. In de loop der jaren is een groot aantal eendenhouderijen gesaneerd of overgeschakeld op het houden van vleeskalveren.

Aan de westzijde van het gebied is het bedrijventerrein Overveld gelegen. Aan de oostzijde van het gebied zijn twee vakantieparken gelegen.

Ambities voor de Parallelweg

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Parallelweg zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • De bodemverontreiniging (asbest) die aanwezig is, wordt indien mogelijk in het stedenbouwkundig/ landschapsontwerp gebruikt. Zo wordt het knelpunt omgezet in een kans. Door het verplaatsen en concentreren van de (asbest)verontreiniging kan reliëf in het gebied gecreëerd worden. Hiermee kan een vloeiende overgang van de Veluwe naar de open enk ontstaan. Het overige deel van het deelgebied kan dan gebruikt worden voor gevoelige bestemmingen.

Geluid

  • Voor maximaal 10% van te projecteren geluidgevoelige bestemmingen wordt een hogere grenswaarde vastgesteld. Dit komt, voor het milieuaspect geluid, overeen met milieugezondheidskwaliteit redelijk (GES score 2). Voor de overige woningen moet de milieugezondheidskwaliteit goed (GES score 1) worden aangehouden.
  • De geluidbelasting van de binnenplanse wegen blijft onder de voorkeursgrenswaarde; ook als het gaat om 30 km/uur wegen en woonerven.

Geur

  • Binnen de geurcontouren van agrarische bedrijven worden geen geurgevoelige objecten geplaatst.

Straling

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt binnen de specifieke zone van de hoogspanningslijn.

Beschrijving van de Parallelweg per milieuthema

Bodemkwaliteit

Van oorsprong bestond dit deelgebied bijna geheel uit eendenhouderijen. Het was een bijna aaneengesloten geheel van eendenschuren met asbestgolfplaten als dakbedekking. Ook veel erven en wegen waren verhard met restmateriaal van asbestplaten. Veel asbestwegen en ook erven zijn inmiddels onderzocht en eventueel gesaneerd. Maar er is in dit gebied nog veel asbest in de bodem aanwezig. Niet alles is onderzocht en vaak is ook sprake van restverontreinigingen onder bestaande gebouwen, tussen de wortels van dichte begroeiing of in de ondergrond. Restverontreinigingen kunnen ook voorkomen onder begroeide wegen en paden die niet met de asbestsaneringsregeling meegenomen mochten worden.

In het oostelijk deel van het deelgebied Parallelweg zijn een aantal vakantieparken gelegen. Ook daar was soms sprake van halfverharding met asbesthoudend puin. Inmiddels zouden de gemeenschappelijke weggetjes en pleintjes binnen de parken allemaal gesaneerd moeten zijn. Alleen ter plaatse van de particuliere paadjes en erven en rondom de vakantiehuizen is niet altijd duidelijk wat de huidige stand van zaken is.

Externe veiligheid

Binnen het gebied zijn aandachtszones gelegen van omliggende risicobronnen. Het gaat om aandachtszones van 200 meter van de A28, het spoor en de gasleidingen aan de noord- en zuidzijde van de A28. Bij ontwikkelingen binnen deze zones moet het groepsrisico in beeld worden gebracht.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Aan de zuidzijde van het gebied liggen de geluidsbronnen A28 en het spoor. Voor het spoor geldt een aandachtszone van 600 meter en voor de A28 een zone van 400 meter. Deze zones liggen over een groot deel van het gebied. Bij ontwikkelingen in de aandachtszones moet onderzocht worden wat de geluidbelasting is op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Zonder geluidreducerende maatregelen of het voldoende afstand houden van de A28 is de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het gebied niet zonder meer mogelijk.

Geur

Er ligt een grote concentratie van agrarische bedrijven aan de Parallelweg en de Brouwersbosweg. Dit zijn intensieve veehouderijen die op grond van hun milieuvergunningen rechten hebben verkregen voor het houden van een veestapel met een daarbij behorende geurcontour. Deze agrarische bedrijven liggen vaak dusdanig dicht bij elkaar dat uitbreiding van de veestapel, en de geurcontour, meestal alleen mogelijk is door het investeren in moderne technieken die de geuruitstoot beperken.

De verwachting is dat het gebied voor een deel wordt overlapt door geurcontouren. Het is niet toegestaan om geurgevoelige objecten, zoals woningen, binnen de geurcontour van een bedrijf te plaatsen. Bij ontwikkelingen moet hieraan getoetst worden.

Luchtkwaliteit

De zuidzijde van het gebied is gelegen binnen 300 meter van de A28. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter moeten er zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over het gebied Parallelweg is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Uit een inventarisatie blijkt dat er geen pluimveehouderijen (meer) zijn gelegen die mogelijk de grenswaarde voor fijn stof overschrijden.

Straling

Het gebied wordt doorsneden door twee hoogspanningslijnen met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 40 en 80 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijk zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk