Regelgeving voor geur

Geur in de leefomgeving wordt over het algemeen veroorzaakt door bedrijvigheid. De regelgeving in Nederland op het gebied van geur is daarom met name gericht op bedrijven. De regelgeving voor geur voor industriële bedrijven is opgenomen in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Voor agrarische bedrijven geldt de Wet geurhinder en veehouderij voor vergunningplichtige bedrijven en afdeling 3.5 van het Activiteitenbesluit voor niet-vergunningplichtige bedrijven. Dit is de landelijke wet- en regelgeving waarin normen en afstanden zijn vastgesteld om geurhinder te beperken of voorkomen.

Afdeling 2.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

Voorheen was het landelijk geurbeleid opgenomen in de Nederlandse emissie richtlijn (NeR). Inmiddels is deze richtlijn opgenomen in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit ‘Lucht en geur’. In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit worden voorschriften gesteld voor geurhinder door bedrijven. In de voorschriften wordt bijvoorbeeld gesteld hoe bepaald kan worden of er sprake is van een (on)aanvaardbaar niveau van geurhinder en wanneer het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan opleggen om geurhinder te beperken. Deze voorschriften zijn van toepassing op activiteiten van bedrijven die niet verderop in het Besluit specifiek zijn genoemd. De activiteit ‘het bereiden van voedingsmiddelen’ is bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit genoemd en hiervoor zijn specifieke voorschriften opgesteld om geurhinder te voorkomen.

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij is het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor agrarische bedrijven, als het gaat om dierenverblijven van veehouderijen. Voor agrarische bedrijven die niet vergunningplichtig zijn gelden de voorschriften uit afdeling 3.5 van het Activiteitenbesluit.

De geuruitstoot van dierenverblijven kan in de meeste gevallen worden berekend en getoetst aan de normen zoals deze zijn opgenomen in de wetgeving. In de wetgeving zijn ook vaste, minimale afstanden vastgesteld, bijvoorbeeld een minimale afstand tussen de veehouderij en een geurgevoelig object. Bij starten of uitbreiden van een bedrijf moet worden getoetst aan de normen en/of afstanden.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk