Regelgeving voor luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn normen vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof), koolmonixide en benzeen in de lucht. Deze normen zijn gebaseerd op waarden die zijn opgenomen in de diverse richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. In Nederland zijn met name de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) relevant.

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met de luchtkwaliteitseisen in hoofdstuk 5 van de Wm en de bijbehorende bijlagen. In dit hoofdstuk wordt gestreefd naar meer flexibiliteit als het gaat om de koppeling van luchtkwaliteitseisen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze flexibiliteit is met name terug te vinden in een verdeling in projecten die wel of niet ‘in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtkwaliteit. Projecten die meer dan 3 procent bijdragen (‘in betekenende mate’) aan de luchtkwaliteit zijn opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) waarin afspraken staan over een pakket aan maatregelen bij deze projecten. In het Besluit en de Regeling Niet In Betekenende Mate (Regeling NIBM) is geregeld welke projecten ‘niet in betekenende mate’ invloed hebben op een verslechtering van de luchtkwaliteit en daarom niet getoetst hoeven te worden.

Regeling Niet In Betekenende Mate

De Regeling NIBM bepaalt voor de categorieën woningbouw- en kantoorlocaties en landbouwinrichtingen of spoorwegemplacementen wanneer deze NIBM invloed hebben op de luchtkwaliteit. Voor woningbouw- en kantoorlocaties is sprake van een invloed van NIBM als de ontwikkeling valt onder de volgende criteria:

  • realisatie van maximaal 1.500 woningen (netto) bij minimaal één ontsluitingsweg;
  • realisatie van maximaal 3.000 woningen bij minimaal twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling;
  • realisatie van maximaal 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte kantoorlocaties bij minimaal één ontsluitingsweg;
  • realisatie van maximaal 200.000 m2 bruto vloeroppervlakte kantoorlocaties bij minimaal twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

Als een ontwikkeling NIBM invloed heeft op de luchtkwaliteit, is een aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek niet nodig. De Regeling NIBM stelt geen criteria voor de categorie veehouderijen. Daarom is in de ‘Handreiking fijn stof en veehouderijen’ een vuistregel opgenomen voor veehouderijen welke toegepast kan worden om te bepalen of een ontwikkeling NIBM is, aan de hand van de emissie van een bedrijf en de afstand tot de dichtstbij gelegen woning. 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn voorschriften gesteld over metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. De voorschriften gaan over gestandaardiseerde rekenmethodes en over metingen. 

Daarnaast wordt in deze Regeling bepaald wat de norm is voor de jaargemiddelde grenswaarde en 24-uursgemiddelde grenswaarde. De 24-uursgemiddelde grenswaarde mag maximaal 35 keer in een jaar worden overschreden.

In de regeling is onder andere vastgelegd dat de luchtkwaliteit alleen beoordeeld hoeft te worden als er op die plek mensen komen (toepasbaarheidsbeginsel). Ook moet gekeken worden naar de blootstellingsduur op die plek. 

Jaarlijks worden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu generieke gegevens beschikbaar gesteld die nodig zijn voor het uitvoeren van de luchtkwaliteitsberekeningen. Het gaat hierbij om achtergrondconcentraties, emissiefactoren en meteorologische gegevens.

Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen

Het doel van het Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen is om kwetsbare groepen zoveel mogelijk te beschermen tegen ongezonde lucht. Het besluit bepaalt dat nieuwe scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen niet binnen 50 meter vanaf de provinciale weg en 300 meter van een rijksweg gebouwd mogen worden als daar grenswaarden worden overschreden. Bij uitbreiding van een school of zorginstelling geldt dit ook als de toename meer dan 10 procent van het aantal personen is dat hier in de huidige situatie kan verblijven.

Hoewel in de gemeente Harderwijk geen sprake is van overschrijding van de grenswaarden heeft de gemeente wel minimale afstanden vastgesteld in haar ambitie om kwetsbare groepen extra te beschermen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorschriften opgenomen voor luchtemissies veroorzaakt door bedrijven. In het besluit worden emissiegrenswaarden genoemd, maar ook maatregelen die bedrijven moeten nemen bij het uitvoeren van verschillende activiteiten.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk