Slingerbos

Interactieve kaart

De wijk Slingerbos is voor het grootste gedeelte een woonwijk. In het gebied zijn een aantal groenzones aanwezig, evenals een middelbare school en een basisschool. Het gebied wordt aan de noord- en westkant begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en aan de zuidzijde door de rijksweg A28. Oostelijk van het gebied ligt de Oranjelaan.

Beleid voor Slingerbos

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor Slingerbos zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van Slingerbos per milieuthema

Bodemkwaliteit

Voordat Slingerbos werd gebouwd was dit allemaal agrarisch gebied. Daarna heeft het gebied altijd een woonfunctie gehad. Met betrekking tot de bodemkwaliteit is Slingerbos daarom over het algemeen een onverdacht gebied, waar verder weinig onderzoeksgegevens van bekend zijn. Wel heeft het tankstation op de hoek Oranjelaan/Slingerbos in het verleden een ernstige verontreiniging met minerale olie en aromaten veroorzaakt. Deze is inmiddels gesaneerd.

Volgens de provinciale asbestkansenkaart heeft Slingerbos een matige kans op de aanwezigheid van asbest. De voornaamste reden daarvoor is dat de hele wijk in de 60-er en 70-er jaren is opgebouwd, toen asbest nog veelvuldig werd toegepast als bouwmateriaal. Het is daarom verstandig om bij ontwikkelingen of (ver)bouwwerkzaamheden te voorkomen dat bij sloop en door verwering asbest in de bodem terecht kan komen.

Bij enkele woningen langs de Oranjelaan staan nog ondergrondse brandstoftanks geregistreerd, vroeger gebruikt voor huisbrandolie (HBO) voor de verwarmingsinstallatie. De meeste tanks zijn tijdens Actie Tankslag in de 80-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is vanwege de ligging van sommige tanks ook niet altijd mogelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Externe veiligheid

De wijk Slingerbos heeft te maken met meerdere risicobronnen in het kader van externe veiligheid. De wijk grenst allereerst aan door de spoorlijn en de A28. Deze risicobronnen hebben een invloedsgebied van 200 meter die bijna het gehele gebied overlappen.

Verder is in het zuidoosten van de wijk, aan de Oranjelaan, een tankstation aanwezig. Bij dit tankstation is een LPG-installatie aanwezig. De afstand tot de grens van het invloedsgebied rond het LPG-tankstation ligt op 150 meter. Het invloedsgebied ligt voor een klein deel over Tweelingstad.

Geluid

Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Oranjelaan. Deze weg heeft een aandachtszone van 200 meter. Aan de zuidzijde ligt de A28 die een aandachtszone heeft van 400 meter. Het spoor heeft op deze locatie een aandachtszone  voor geluid van 600 meter. Bij ontwikkelingen binnen de aandachtszone moet onderzocht worden of de geluidbelasting kan voldoen aan de geluidsnormen uit de Wet geluidhinder.

Luchtkwaliteit

Het verkeer op de A28 heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter van de A28 moeten zwaarwegende financiƫle, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over Slingerbos is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk