Spoor Amersfoort - Zwolle

De gemeente Harderwijk wordt doorkruist door de spoorlijn Amersfoort – Zwolle. Vroeger was de spoorlijn gelegen aan de rand van de bebouwing van Harderwijk. Inmiddels is door ontwikkelingen aan de zuidkant van het spoor, het station gecentreerd in de stad komen te liggen. Goed bereikbaar voor inwoners maar met het gevolg dat het spoor door een groot deel van de bebouwde kom loopt wat weer gevolgen heeft voor de geluidbelasting van woningen. Geluid is een belangrijk aandachtspunt bij het spoor, maar ook andere milieuaspecten moeten onder de aandacht gebracht worden.

Bodemkwaliteit

Langdurig en intensief gebruik van de spoorweggrond heeft een aanzienlijke bodemverontreiniging veroorzaakt. Het spoor is mogelijk verontreinigd met minerale olie, PAK ‘s(polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en asbest.

In de gemeente Harderwijk zijn voor zover bekend de aanwezige verontreinigingen bij het spoor reeds gesaneerd of worden ze beheerst.

Externe veiligheid

Over het spoor Amersfoort – Zwolle worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen 200 meter van het spoor moet het groepsrisico daarom in beeld worden gebracht. De hoogte van het groepsrisico is afhankelijk van de al aanwezige bebouwing en van de kwetsbaarheid van de nieuwe ontwikkeling.

De gemeente Harderwijk heeft wat betreft ontwikkelingen rondom het spoor de volgende ambitie opgesteld.

  • Er wordt terughoudend omgegaan met het situeren van functies voor grote groepen niet zelfredzame personen op korte afstand van het spoor.

Geluid

De aandachtszone voor geluid van het spoor is ter hoogte van Harderwijk op de meeste plaatsen 600 meter aan weerszijden van het spoor.

Door de scherpe bocht in het spoor, midden in Harderwijk, ontstaat veel zogenaamd booggeluid. Dit is het ‘piepen’ dat ontstaat wanneer een trein door een scherpe bocht rijdt. Dit geluid komt in geluidberekeningen niet tot uiting, maar is in de werkelijkheid goed waarneembaar. Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat bewoners van de woonwijken die in de bocht liggen, zoals Slingerbos, meer overlast ondervinden van spoorweglawaai dan de andere woongebieden die langs het spoor liggen.

Eerder is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat een groot aantal woningen langs het spoor een te hoge geluidsbelasting op de gevel ondervinden van spoorweglawaai. De geluidsbelasting is goed te bestrijden met het plaatsen van schermen. De gemeente Harderwijk heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend.

Om geluidhinder te beperken heeft de gemeente Harderwijk de volgende ambities opgesteld.

  • Zeer terughoudend omgaan met geluidgevoelige bestemmingen in de nabijheid van ‘de bocht’.
  • Een plan van aanpak opstellen om de saneringssituatie aan te pakken met daarin de verschillende mogelijke maatregelen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk