Stadsdennen

s

Interactieve kaart

De oorsprong van de woonwijk Stadsdennen ligt in de late jaren vijftig en vroege jaren zestig. In de loop van de jaren zestig is de wijk tot stand gekomen door de bouw van woningen en voorzieningen. In de buurt is, naast woningen, een winkelcentrum en een begraafplaats aanwezig. In het noorden en noordwesten is een aantal kantoren gevestigd.  In de loop van de tijd is een deel van de woningen vervangen door nieuwbouw.

Beleid voor Stadsdennen

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor Stadsdennen zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van Stadsdennen per milieuthema

Bodemkwaliteit

Volgens de provinciale asbestkansenkaart heeft Stadsdennen overwegend een matige kans op asbest. De voornaamste reden daarvoor is dat de hele wijk in de 60-er en 70-er jaren is opgebouwd, toen asbest nog veelvuldig werd toegepast als bouwmateriaal. Het is daarom verstandig om bij ontwikkelingen of (ver)bouwwerkzaamheden te voorkomen dat bij sloop en door verwering asbest in de bodem terecht kan komen. Ter hoogte van de nieuwbouw is asbest vrijwel uitgesloten. Verder zijn er weinig bodemonderzoeken bekend binnen Stadsdennen, wat ook weer aan het bouwjaar van de wijk ligt. De eerste bodemonderzoeken in het kader van nieuwbouw werden pas in de jaren ’90 uitgevoerd.

Met betrekking tot ondergrondse huisbrandolietanks staan deze vooral bij de bedrijven en instellingen in dit gebied geregistreerd. De meeste tanks zijn tijdens de Acties Tankslag in de 80-er en 90-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is, vanwege de ligging van sommige tanks, ook niet altijd mogelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Externe veiligheid

De wijk Stadsdennen heeft te maken met meerdere risicobronnen in het kader van externe veiligheid. Zuidelijk van de wijk ligt de spoorlijn. Deze risicobron heeft een invloedsgebied van 200 meter.

Ten oosten van de wijk ligt de N302. Ook deze bron heeft een invloedsgebied van 200 meter. De invloedsgebieden van de risicobronnen overlappen delen van het gebied. Bij ontwikkelingen binnen de invloedsgebieden moet het groepsrisico worden onderzocht. Er ligt geen plaatsgebonden risicocontour binnen het gebied waarin geen ontwikkelingen mogelijk zijn.

Aan de noordkant van het gebied is een LPG-tankstation gevestigd. Dit bedrijf valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Voor het tankstation moet een zone van 150 meter worden aangehouden voor de verantwoording van het groepsrisico bij ontwikkelingen.  Bij het tankstation aan de Hoofdweg, ten westen van de wijk, is geen LPG-installatie aanwezig. Voor dit tankstation geldt geen wettelijk invloedsgebied.

Geluid

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Verkeersweg en aan de westzijde door de Hoofdweg. Deze wegen hebben een aandachtszone van 200 meter. Aan de oostzijde ligt de N302 die een aandachtszone heeft van 400 meter. Het spoor heeft een aandachtszone voor geluid van 600 meter. Bij ontwikkelingen binnen de aandachtszone moet onderzocht worden of de geluidbelasting kan voldoen aan de geluidsnormen uit de Wet geluidhinder.

Daarnaast heeft industrielawaai afkomstig van industrieterrein Lorentz alleen op de noordelijke punt van het gebied invloed. Het gaat dan om de kantoren aan de Oosteinde. De 50 dB(A)-contour ligt over dit deel van Stadsdennen. Hiervoor geldt ook dat binnen de zone onderzocht moet worden wat de geluidbelasting op de nieuwe ontwikkeling is.

Geur

Ten noorden van Stadsdennen is industrieterrein Lorentz gelegen, waar bedrijven liggen die op grond van milieuvergunningen geur mogen uitstoten. Voorbeelden hiervan zijn een koekjesfabriek, de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de asfaltcentrale en de overslag van veevoeder.

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat de inwoners van de wijk niet meer dan gemiddeld in Harderwijk last hebben van geuroverlast. De gemeente heeft voor geur geen specifieke ambities vastgesteld voor de wijk Stadsdennen.

Luchtkwaliteit

Het verkeer op de N302 heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28 en de N302. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over Stadsdennen is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk