Stadsweiden

Interactieve kaart

De wijk Stadsweiden bevindt zich zuidwestelijk van de binnenstad en noordelijk van de rijksweg A28. Aan de westzijde grenst de wijk aan het Wolderwijd en aan de oostzijde aan de Westermeenweg en Westeinde. De wijk is gerealiseerd begin jarig zeventig tot midden jaren tachtig en is grotendeels een woonwijk. Door de wijk lopen enkele groenstroken en de Stadswei. Daarnaast is in de wijk een winkelcentrum aanwezig en zijn enkele maatschappelijke instellingen gevestigd. In het zuiden langs de A28 is een kwekerij gevestigd.

Beleid voor Stadsweiden

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor Stadsweiden zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van Stadsweiden per milieuthema

Bodemkwaliteit

Voordat Stadsweiden werd gebouwd was dit gebied een agrarisch gebied. Daarna heeft het gebied altijd een woonfunctie gehad. Met betrekking tot de bodemkwaliteit is Stadsweiden daarom over het algemeen een onverdacht gebied. Wel ligt het gehele deelgebied in de kwelzone, wat betekent dat er van nature verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater voor kunnen komen. Overigens zijn er zeer weinig bodemonderzoeken bekend binnen Stadsweiden, waardoor niet veel gedetailleerde bodeminformatie bekend is.

Volgens de provinciale asbestkansenkaart heeft Stadsweiden een matige kans op de aanwezigheid van asbest. De voornaamste reden daarvoor is dat de hele wijk in de 60-er en 70-er jaren is opgebouwd, toen asbest nog veelvuldig werd toegepast als bouwmateriaal. Het is daarom verstandig om bij ontwikkelingen of (ver)bouwwerkzaamheden te voorkomen dat bij sloop en door verwering asbest in de bodem terecht kan komen.

Externe veiligheid

De wijk Stadsweiden heeft te maken met meerdere risicobronnen in het kader van externe veiligheid. De wijk grenst allereerst aan de spoorlijn. Daarnaast grenst de wijk aan de A28. Deze risicobronnen hebben een invloedsgebied van 200 meter. Bij ontwikkelingen binnen de invloedsgebieden moet het groepsrisico worden onderzocht. Er ligt geen plaatsgebonden risicocontour binnen het gebied waarin geen ontwikkelingen mogelijk zijn. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Aan de zuid- en oostzijde van het gebied liggen de geluidsbronnen A28 en het spoor. Voor het spoor geldt een aandachtszone van 600 meter op deze locatie en voor de A28 een zone van 400 meter. Deze zones liggen over een groot deel van het gebied.

Daarnaast heeft het gebied te maken met meerdere gemeentelijke wegen waarvoor ook een aandachtszone geldt van 200 meter. Bij ontwikkelingen in de aandachtszones moet onderzocht worden wat de geluidbelasting is op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Zonder geluidreducerende maatregelen of het voldoende afstand houden van de geluidsbronnen is de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het gebied niet op alle locaties mogelijk.

Luchtkwaliteit

Het verkeer op de A28 heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter van de A28 moeten zwaarwegende financiƫle, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over Stadsweiden is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk