Stationsomgeving

Interactieve kaart

De Stationsomgeving ligt tussen de binnenstad en het station. Door de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer heeft dit gebied een regionale functie voor Noordwest Veluwe. Binnen het gebied zijn kantoren, het politiebureau, een school en een aantal bedrijfsgebouwen gesitueerd. Net buiten het gebied ligt het ziekenhuis Sint Jansdal. Het gebied is ideaal om voorzieningen te situeren met een regionale aantrekkingskracht. 

Het stationsgebied is de afgelopen jaren vernieuwd. Er is een verkeerstunnel onder het station gerealiseerd, een nieuw stationsgebouw en een overdekte fietsenstalling. 

Ambities voor de Stationsomgeving

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Stationsomgeving zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Externe veiligheid

  • Bij ontwikkeling van het gebied wordt naar een zo laag mogelijk groepsrisico gestreefd. Binnen het invloedsgebied van het spoor worden geen grote groepen personen gesitueerd die niet zelfredzaam zijn.

Geluid

  • De maximaal te verlenen hogere grenswaarde wordt niet hoger dan 58 decibel ten gevolge van wegverkeerslawaai. Dit komt voor het milieuaspect geluid overeen met milieugezondheidskwaliteit redelijk (GES score 2). Voor de overige woningen moet de milieugezondheidskwaliteit goed (GES score 1) worden aangehouden.
  • In de directe omgeving van het spoor en in de omgeving van het Stationsplein (ten noorden en zuiden van de spoorlijn) worden zonder akoestische maatregelen geen geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.
  • De milieugezondheidskwaliteit die vanwege spoorweglawaai ‘vrij matig’ is, kan als acceptabel worden gezien in dit gebied.
  • De opstelplaats van bussen wordt zodanig gesitueerd dat deze niet in de directe omgeving van woningbouw is gelegen.

Luchtkwaliteit

  • Het busverkeer in Harderwijk moet voldoen met de emissie-eis CO2-neutraal. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van aardgas als brandstof. De uitstoot van fijn stof wordt hierdoor ook verminderd.

Beschrijving van de Stationsomgeving per milieuthema

Bodemkwaliteit

De stationsomgeving was altijd een deelgebied met veel industriële bedrijvigheid, een kazerne en een spoorwegemplacement. Door alle bedrijfsactiviteiten zijn door de jaren heen bodemverontreinigingen met verschillende zware metalen, minerale olie en PAK veroorzaakt. Inmiddels is in een groot deel van het gebied de bodemverontreinigingen onderzocht en eventueel gesaneerd. Met name langs het spoor en ter plaatse van het trein- en busstation zijn in het kader van de reconstructie van het gebied veel bodemsaneringen uitgevoerd.

Externe veiligheid

Het gebied wordt voor de helft overlapt door het invloedsgebied van het spoor van 200 meter. Dit betekent dat het groepsrisico in deze zone bij ontwikkelingen in beeld moet worden gebracht. Het plaatsgebonden risico ligt bij dit deelgebied maximaal 23 meter uit de as van het spoor.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

De spoorweg heeft een aandachtszone van 300 en 600 meter, afhankelijk van de locatie. Voor de Westermeenweg en de Oranjelaan gelden aandachtszones van 200 meter. Voor de meeste bedrijven in het gebied geldt een norm van 50 decibel op de dichtstbij gelegen geluidsgevoelige bestemming.

Met name vanwege wegverkeerslawaai is de geluidbelasting aan de noordelijke en westelijke rand van het gebied hoog. De rand aan de zuidkant heeft een hoge geluidbelasting vanwege het railverkeer.

Luchtkwaliteit

De wegen rondom en in het gebied hebben geen aandachtszones vanwege luchtkwaliteit. Er is ook geen sprake van overschrijding van wettelijke normen in het gebied. Voorheen werd de luchtkwaliteit in het gebied beïnvloedt door filevorming op de Stationslaan en de Oranjelaan, veroorzaakt door de spoorwegovergang. Bij de herinrichting van het gebied is in plaats van de spoorwegovergang een tunnel gerealiseerd waardoor van regelmatige filevorming geen sprake meer is.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk