Sypel

Interactieve kaart

Bedrijvenpark Sypel ligt centraal in de stad en wordt omsloten door de wijk Tweelingstad. Het plangebied ligt circa 1 kilometer ten zuidoosten van de binnenstad. Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, de Deventerweg, de Boerhaavelaan en de Graaf Ottolaan en heeft een oppervlakte van circa 9 hectare. In het gebied liggen de Gelreweg en de Hertog Reinoudlaan.

Beleid voor de Sypel

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor het bedrijvenpark Sypel zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van de Sypel per milieuthema

Bodemkwaliteit

In gebied de Sypel is van oudsher veel bedrijvigheid geweest. Vrijwel het gehele gebied is onderzocht. Tevens zijn er veel HBO-tanks geregistreerd in de westelijke helft van de Sypel, ook langs de Graaf Ottolaan bij de (oorspronkelijke) bedrijfswoningen. De meeste tanks zijn tijdens de Acties Tankslag in de 80-er en 90-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is, vanwege de ligging van sommige tanks, ook niet altijd mogelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Vanwege de vele bodembedreigende bedrijfsactiviteiten zijn de afgelopen jaren in het gebied zodanig veel bodemonderzoeken uitgevoerd, dat de bodemkwaliteit vrijwel gebiedsdekkend in beeld is.

Externe veiligheid

Bedrijvenpark Sypel heeft te maken met één risicobron in het kader van externe veiligheid. De wijk is namelijk gelegen in de nabijheid van de spoorlijn. De spoorlijn heeft een invloedsgebied van 200 meter. Het invloedsgebied overlapt ongeveer de helft van het bedrijvenpark.

Het gebied heeft voor het grootste gedeelte de bestemming Bedrijf. Bedrijfsgebouwen worden op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen ook gecategoriseerd als beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object. Bij het realiseren van een nieuw (beperkt) kwetsbaar object moet het groepsrisico binnen het invloedsgebied van de spoorlijn onderzocht worden. Er ligt geen plaatsgebonden risicocontour in het gebied waarin geen ontwikkelingen mogelijk zijn.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Bedrijvenpark Sypel wordt volledig overlapt door aandachtszones van de Deventerweg en het spoor. Uit onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeerslawaai blijkt dat maar een klein deel van het gebied een milieugezondheidskwaliteit heeft die redelijk is. Wat geluid betreft is het zuidwestelijk deel van het gebied het meest geschikt om zonder vergaande maatregelen geluidgevoelige bestemmingen toe te staan.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk