Tonsel

Interactieve kaart

Het gebied Tonsel is in het milieubeleid begrenst door de A28, de N303, de Groene Zoomweg en de Noorderbreedte. Het zuidelijk deel is in gebruik als bedrijventerrein en voornamelijk bedoeld voor bedrijven uit de sector ‘automotive’. In het noordelijke deel van dit gebied ligt de Weisteeg. Deze bomenlaan, met oude boerderijen op grote kavels, vormt een fietsverbinding naar de woonwijk Drielanden.

Ambities voor Tonsel

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor Tonsel zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Daar waar werkzaamheden plaatsvinden, moet een eventueel aanwezige huisbrandolie-tank met verontreiniging gesaneerd worden.
  • Aangetroffen verontreinigingen met asbest moeten worden verwijderd uit de bodem.

Geluid

  • Er worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen toegestaan in het hele gebied Tonsel.

Beschrijving van Tonsel per milieuthema

Bodemkwaliteit

Voordat het bedrijventerrein Tonsel werd aangelegd was dit voornamelijk agrarisch gebied. De (agrarische) bebouwing lag altijd aan de noord- en noordoostkant van het gebied, aan weerszijden van de Weisteeg en langs de Harderwijkerweg. Dat is ook het deel van het gebied met, volgens de provinciale asbestkansenkaart, een grote kans op asbest. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door (voormalige) stallen en schuren met asbestgolfplaten.

Vanwege de ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn de afgelopen jaren overal in het gebied bodemonderzoeken uitgevoerd, met uitzondering van de nog bestaande agrarische bedrijven ten zuiden van de Weisteeg. Uit deze onderzoeken zijn geen ernstige bodemverontreinigingen naar voren gekomen, wel blijkt er een van nature verhoogde concentratie aan nikkel in het grondwater te zitten. Inmiddels is het bedrijventerrein al enige tijd in gebruik en staat het vol met bedrijfspanden en parkeerplaatsen. De oorspronkelijke bebouwing langs de Weisteeg is nog aanwezig. De rest is grotendeels verdwenen toen het bedrijventerrein werd aangelegd.

Externe veiligheid

In het gebied is één risicobron aanwezig, namelijk de 914 mm aardgastransportleiding. Daarnaast wordt Tonsel omringd door risicobronnen. Het gaat om het spoor aan de westzijde, de A28 en een LPG tankstation aan de noordzijde en de N303 aan de oostzijde.

Het gehele gebied wordt overlapt door inventarisatiezones die gelden voor de verschillende bronnen. Daarom moet bij ruimtelijke ontwikkelingen altijd het groepsrisico in beeld worden gebracht. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Vanwege de hoge geluidbelasting die wordt veroorzaakt door de A28, provinciale en gemeentelijke wegen en het spoor rondom Tonsel, is voor het gebied de ambitie opgenomen dat hier geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ontwikkeld mogen worden.

Geur

Aan de Weisteeg liggen een aantal woningen. Deze woningen zijn geurgevoelig. Op dit moment liggen de geurcontouren van de bedrijven niet over de woningen. Het bestemmingsplan maakt het vestigen van bedrijven die geur produceren wel mogelijk. Door in het bestemmingsplan vast te leggen welke categorie bedrijven er gesitueerd mogen worden, met de daarbij behorende afstand, wordt hinder voorkomen.

Luchtkwaliteit

De automobiliteit op de A28 en de N303 heeft invloed op de luchtkwaliteit in Tonsel. Voor deze wegen gelden afstandseisen die de gemeente Harderwijk heeft opgenomen in haar ambities. Binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28 en de N303 mogen geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen worden geplaatst. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter vanaf de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contouren voor een deel is gelegen over Tonsel is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk