Tweelingstad

Interactieve kaart

De woonwijk Tweelingstad bestaat uit een aantal woonbuurten namelijk Slingerbos, Veldkamp, Tinnegieter en De Wittenhagen. Het gebied waar dit deel betrekking op heeft is het oudste deel van Tweelingstad, namelijk de woonbuurten Veldkamp en Tinnegieter, en de woonbuurt De Wittenhagen. De woonbuurten Veldkamp en Tinnegieter zijn gebouwd in de jaren vijftig. De Wittenhagen is iets later gerealiseerd. Het gebied is met name in gebruik als woonwijk, maar er zijn ook diverse voorzieningen aanwezig, zoals een basisschool en een medisch centrum. Daarnaast is er een winkelcentrum aanwezig in het noorden van het gebied aan de Deventerweg.

Het gebied wordt aan de zuidkant begrenst door de A28. Aan de oostkant ligt de N302. Het gebied wordt doorkruist door de Deventerweg. Aan de westkant wordt het gebied begrenst door de Oranjelaan met daarachter de woonwijk Slingerbos. Ten noorden van het gebied ligt het bedrijventerrein Sypel en het voormalig kazerneterrein Kranenburg dat nu in gebruik is als asielzoekerscentrum.

Beleid voor Tweelingstad

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor Tweelingstad zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van Tweelingstad per milieuthema

Bodemkwaliteit

Wat de bodemkwaliteit betreft is Tweelingstad over het algemeen een onverdacht gebied. Tussen de Mecklenburglaan en de Kranenburglaan heeft weliswaar tot begin jaren ‘90 een kazernecomplex gelegen, maar dat is eind jaren ’90 gesaneerd en inmiddels heeft het terrein een woonbestemming.

In Tweelingstad liggen, volgens de gegevens in het archief, nog veel ondergrondse brandstoftanks. In deze tanks zat huisbrandolie (HBO) voor de verwarmingsinstallatie. De meeste tanks zijn tijdens de Acties Tankslag in de 80-er en 90-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is, vanwege de ligging van sommige tanks, ook niet altijd mogelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Externe veiligheid

De wijk Tweelingstad heeft te maken met meerdere risicobronnen in het kader van externe veiligheid. De wijk grenst aan de A28. Daarnaast ligt ten zuiden van de A28 en voor een deel ten zuiden van de buurt Wittenhagen, twee aardgastransportleidingen. Deze risicobronnen hebben een invloedsgebied van 200 meter die over een deel van Tweelingstad zijn gelegen. Het spoor heeft een invloedsgebied van 200 meter. Dit gebied overlapt ook een deel van de wijk.

In het zuidwesten, aan de Oranjelaan, is een tankstation gevestigd. Het tankstation beschikt over een LPG installatie. De afstand tot de grens van het invloedsgebied rond het LPG-tankstation ligt op 150 meter. Het invloedsgebied ligt voor een klein deel over Tweelingstad.

Bij ontwikkelingen binnen de invloedsgebieden moet het groepsrisico worden onderzocht. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Het gebied wordt aan de oost- en westzijde begrensd door respectievelijk de N302 en de Oranjelaan. Daarnaast wordt het gebied doorkruist door de Deventerweg. Deze wegen hebben een aandachtszone van 200 meter. Aan de zuidzijde ligt de A28 die een aandachtszone heeft van 400 meter. De wettelijke aandachtszone  van het spoor is op deze locatie 600 meter en overlapt het gebied ook voor een deel. Bij ontwikkelingen binnen de aandachtszones moet onderzocht worden of de geluidbelasting kan voldoen aan de geluidsnormen uit de Wet geluidhinder.

Luchtkwaliteit

Het verkeer op de A28 en de N302 heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28 en de N302. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter van de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over Tweelingstad is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk