Veluwe

Interactieve kaart

Aan de oostzijde van de stad Harderwijk en ten zuiden van de A28 ligt een deel van de Veluwe. Het gebied wordt doorsneden door de Leuvenumseweg (N302). De gemeente heeft het gebied waarvoor ze ambities op heeft gesteld begrensd waardoor verpleeghuis Sonnevanck, De Ark, (dierenpension en –asiel) en vier vakantieparken (camping de Konijnenberg, bungalowpark Ceintuurbaan, bungalowpark Het Verscholen Dorp en bungalowpark Slenk en Horst) in het gebied zijn gelegen.

Ambities voor de Veluwe

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Veluwe zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • (Geregistreerde) ondergrondse huisbrandolie-tanks bij woningen worden gesaneerd.
  • De voormalige stortplaatsen worden voorzien van een dikkere afdeklaag of deze stortplaatsen (geheel of gedeeltelijk) worden afgegraven om contact met het stortmateriaal te voorkomen.

Geluid

  • Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het inplannen van geluidgevoelige bestemmingen in de zone waar de geluidbelasting 48 tot 53 decibel is rondom de N302 en de A28.
  • Er worden geen geluidgevoelige bestemmingen toegestaan in de gebieden met een hogere geluidbelasting dan 53 decibel.

Straling

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt binnen de specifieke zone van de hoogspanningslijn.

Beschrijving van de Veluwe per milieuthema

Bodemkwaliteit

Deelgebied Veluwe bestaat voornamelijk uit bos en heide met in het noorden het stuifzandgebied Beekhuizerzand. Een deel van de Veluwe doet dienst als militair oefenterrein, waaronder ook het Beekhuizerzand. Ook ligt er een grondwaterbeschermingsgebied en een pompstation binnen dit gebied. Daarnaast zijn er nog een aantal voormalige stortplaatsen aanwezig. Deze zijn inmiddels verwijderd of voorzien van een afdeklaag om het contactrisico te beperken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze afdeklaag intact blijft om ook in de toekomst contact met het stortmateriaal te voorkomen.

Enige bebouwing is aanwezig langs de Leuvenumseweg. Daar is ook de inrit naar verpleeghuis Sonnevanck en een kleine nieuwbouwwijk.

De bodemkwaliteit van het grootste deel van het gebied is nooit onderzocht. Uit bodemonderzoeken op een aantal locaties blijkt dat er meestal slechts sprake is van een lichte verontreiniging. Ook bij de voormalige stort binnen het grondwaterbeschermingsgebied is geen ernstige grondwaterverontreiniging aangetoond.

Externe veiligheid

In en aan de rand van dit gebied liggen een aantal risicobronnen. De risicobronnen waarvan de zogenaamde aandachtszones in het gebied liggen, zijn de A28, de N302, de spoorlijn, de aardgastransportleidingen aan de noord- en zuidzijde van de A28, een ondergrondse propaantank, meerdere bovengrondse propaantanks en een opslag van natriumhypochloriet.

De risicobronnen vormen geen probleem bij het huidige gebruik van het gebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet wel onderzocht en in beeld gebracht worden, afhankelijk van de aandachtszones die op deze locatie aanwezig zijn, wat het risico is en of hier maatregelen voor nodig zijn.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Aan de noordzijde van de Veluwe liggen de A28 en de spoorlijn. Door het gebied loopt de N302. Door deze geluidsbronnen liggen er aandachtszones voor geluid over het gebied. Voor de spoorlijn geldt een zone van 600 meter en voor de A28 en de N302 een zone van 400 meter. De geluidbelasting, veroorzaakt door deze bronnen, is op korte afstand van de bronnen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder (48 decibel).

Luchtkwaliteit

Autoverkeer op de A28 en de N302 heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf deze wegen. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter vanaf de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over de Veluwe is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Straling

Het gebied wordt doorsneden door twee hoogspanningslijnen met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 40 en 80 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijk zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk