Voor bedrijven

In de gemeente Harderwijk zijn op veel plaatsen bedrijven gevestigd. Het grootste deel, ongeveer 75 procent, is geconcentreerd op bedrijventerreinen. Dit zijn met name productiebedrijven. De agrarische bedrijven zijn vooral gevestigd in het buitengebied en horecabedrijven in de binnenstad. De detailhandel is zowel in de binnenstad als in verschillende winkelcentra verspreid over de stad gevestigd.

Voor bedrijven zijn wat betreft milieu de volgende onderwerpen relevant:

  • Regelgeving
  • Vergunningverlening en handhaving

Regelgeving

De Wet milieubeheer is onder andere van toepassing op bedrijven. In de Wet milieubeheer is ‘inrichting’ een centraal begrip. Een inrichting wordt gedefinieerd als: ‘elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’. Inrichtingen kunnen bedrijven en instellingen zijn, maar ook hobby’s of tijdelijke activiteiten die minstens enkele maanden duren of die met enige regelmaat terugkeren, kunnen onder het begrip ‘inrichting’ vallen.

De eisen voor milieu voor inrichtingen zijn terug te vinden in algemene regels en in de milieuvergunning. Voor de meeste bedrijven gelden algemene regels. Deze regels zijn te vinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. In dit besluit en deze regeling zijn regels te vinden over bodembescherming en luchtkwaliteit en andere milieuaspecten. Daarnaast zijn ook regels te vinden over specifieke activiteiten zoals het bereiden van voedingsmiddelen, het opslaan van mest of het lassen van metalen. Inrichtingen waarvoor de algemene regels gelden, kunnen voor het starten van een inrichting of veranderen van een inrichting volstaan met het indienen van een melding. De melding moet zijn ingediend uiterlijk 4 weken voor het starten van het bedrijf of het wijzigen ervan. De meest eenvoudige manier om een melding in te dienen is via de Activiteitenbesluit Internet Module, www.aimonline.nl. De module kan ook gebruikt worden door een inrichting om te achterhalen welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de activiteiten van toepassing zijn.

Er zijn ook inrichtingen die niet volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Deze inrichtingen hebben een omgevingsvergunning nodig op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor deze inrichtingen geldt wel dat het Activiteitenbesluit gedeeltelijk van toepassing kan zijn.

Vergunningverlening en handhaving

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert milieutaken op de Noord-Veluwe uit. Dit gebeurt onder andere in opdracht van de gemeente Harderwijk. Onderdeel van de milieutaken zijn vergunningverlening en handhaving. De ODNV voert bijvoorbeeld milieucontroles uit bij bedrijven in de gemeente en adviseert de gemeente over aanvragen voor een omgevingsvergunning onderdeel milieu. Daarnaast handelt de ODNV meldingen op grond van het Activiteitenbesluit af.

Op 27 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Nota kwaliteitseisen handhaving milieubeheer' vastgesteld. Dit document beschrijft de wijze waarop de bestuursrechtelijke milieuhandhaving wordt uitgevoerd zoals dat in het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer is aangegeven. Hieronder kunt u het document downloaden. Ook vindt u hier de meest recente handhavingsverslagen en -programma's.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk