Waterfront

Interactieve kaart

Het gebied Waterfront en de stadboulevard wordt op dit moment ontwikkeld tot woon- en recreatiegebied waarin water een belangrijk aandachtspunt is.

Tot in de twintigste eeuw was Harderwijk een stad aan zee. Visserij en handel over zee (met andere Hanzesteden) vormden een belangrijke bron van bestaan. De sluiting van de Afsluitdijk, in 1932, maakte aan dit alles een eind. Tot die tijd fungeerde de (nog bestaande) stadsmuur als zeewering. Nu ligt buiten de stadsmuur een brede boulevard en het Dolfinarium. Met de realisering van het project Waterfront wordt het water weer teruggebracht tot vlak voor de stadsmuur. De boulevard wordt open gegraven, er worden nieuwe havens aangelegd voor de watersporters. Het Dolfinarium komt daardoor op een eiland te liggen. Tegenover de voormalige (niet meer bestaande) Bruggepoort is het Strandeiland aangelegd.

Het voormalig industrieterrein Haven is inmiddels een grote transformatie naar woonwijk aan het ondergaan. Er worden 1.400 woningen en een jachthaven gerealiseerd.

Beleid voor het Waterfront

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor Waterfront zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van het Waterfront per milieuthema

Bodemkwaliteit

Van oorsprong was dit een deelgebied met ernstige asbest- en bodemverontreinigingen, die veroorzaakt waren door de jarenlange industriĆ«le bedrijvigheid. In het kader van de herontwikkeling van dit gebied zijn alle verontreinigingen inmiddels gesaneerd. Daarnaast heeft er in Waterfront ook landaanwinning plaatsgevonden, waarbij eerst asbesthoudende grond is aangebracht. Vervolgens is in het gehele gebied een asbestvrije leeflaag van twee meter aangebracht met als grondkwaliteit klasse Wonen of klasse Natuur en Landbouw. Vanwege de aanwezigheid van deze leeflaag gelden bepaalde gebruiksbeperkingen bij graaf- en boorwerkzaamheden. 

Externe veiligheid

Aan Waterfront grenst de N302, een risicobron die invloed heeft op de externe veiligheid in het gebied. Voor de N302 is het invloedsgebied voor het groepsrisico 200 meter aan beide zijden van de weg. Deze contouren ligt over een deel van Waterfront. Bij ontwikkelingen binnen het invloedsgebied moet het groepsrisico in beeld worden gebracht.

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Een deel van Waterfront wordt overlapt door de aandachtszones van de verschillende wegen om het gebied. Het gaat dan om de N302 en de Burgemeester de Meesterlaan. Ook ligt de geluidzone van industrielawaai van Lorentz over een deel van de woonwijk. Aan de westzijde van het gebied ligt het Dolfinarium.

Tijdens het vaststellen van een bestemmingsplan voor de woonwijk Waterfront is uitgebreid onderzoek gedaan naar de geluidbelasting. Op basis hiervan zijn en worden maatregelen genomen om de geluidbelasting op de woningen in Waterfront te beperken. Een voorbeeld is dat in de indeling van het gebied rekening is gehouden met het beperken van de geluidbelasting: door langs de N302 uit te gaan van het bouwen van een wand van zoveel mogelijk aaneengesloten bebouwing dient deze bebouwing als geluidswal voor de rest van de wijk. Daarnaast zijn hogere grenswaarden vastgesteld. Om overlast van het Dolfinarium te voorkomen, is er afstand gecreƫerd tussen de geplande woningen en het Dolfinarium.

Geur

Op het industrieterrein Lorentz liggen bedrijven die op grond van milieuvergunningen geur mogen uitstoten. Voorbeelden hiervan zijn een koekjesfabriek, de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de asfaltcentrale en de overslag van veevoeder. Bij de ontwikkeling van de woonwijk Waterfront is rekening gehouden met de geurcontouren van deze bedrijven.

Luchtkwaliteit

Het wegverkeer van omliggende wegen, met name de N302, heeft invloed op de luchtkwaliteit in Waterfront. De ambitie voor de gehele gemeente is om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de N302. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over Waterfront is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk