Zandlaan

Het gebied Zandlaan wordt omringd door de A28, de N302 en het spoor met daarachter de wijk Frankrijk en bedrijventerrein Overveld. In het gebied Zandlaan is een klein aantal bedrijven gevestigd en in het zuidelijke deel staan de voormalige kantoren van het drinkwaterbedrijf Vitens. Daarnaast zijn er enkele bedrijfswoningen in het gebied.

Beleid voor de Zandlaan

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Voor het gebied Zandlaan zijn geen gebiedsspecifieke ambities vastgesteld.

Beschrijving van de Zandlaan per milieuthema

Bodemkwaliteit

Volgens de provinciale asbestkansenkaart is er in het noordelijk deel van de Zandlaan, waar al jarenlang houthandels en houtbedrijven gevestigd zijn, een grote kans op het de aanwezigheid van asbest. Ook historisch gezien wordt het noordelijk deel door de bedrijfsactiviteiten als verdacht van bodemverontreiniging beschouwd. Dat laatste wordt door de uitgevoerde bodemonderzoeken en –saneringen ook bevestigd.

Het zuidelijk deel van de Zandlaan wordt niet als verdacht van bodemverontreiniging en asbest beschouwd en is ook grotendeels onbebouwd gebleven. Enige aandachtspunt met betrekking tot asbesthoudend materiaal is de bebouwing van het pompstation in de zuidwesthoek van het gebied.

Externe veiligheid

Het gebied Zandlaan heeft te maken met meerdere risicobronnen in het kader van externe veiligheid. Het gebied wordt volledig overlapt door de invloedsgebieden van het spoor, de N302 en de A28. Daarnaast loopt een aardgasleiding door het gebied, waarvoor ook een invloedsgebied geldt. Bij ontwikkelingen binnen de invloedsgebieden moet het groepsrisico worden onderzocht. Er ligt geen plaatsgebonden risicocontour binnen het gebied waarin geen ontwikkelingen mogelijk zijn. Voor het gebied gelden de algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente voor het thema externe veiligheid.

Geluid

De geluidbelasting in het gebied Zandlaan is zeer hoog, vanwege alle omliggende geluidsbronnen. Het gebied wordt volledig overlapt door alle aandachtszones die op het gebied liggen. Bij de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen binnen het gebied moet daarom altijd onderzocht worden of voldaan kan worden aan de geluidsnormen uit de Wet geluidhinder.

Luchtkwaliteit

Het verkeer op de A28 en de N302 heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28 en de N302. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter van de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over het gebied Zandlaan is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Straling

Het gebied wordt doorsneden door twee hoogspanningslijnen met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 40 en 80 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijke zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,5 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk