Zeebuurt

Interactieve kaart

De naoorlogse woningbouw startte in 1947 met de bouw van een contingent woningen in de omgeving van de haven en de binnenstad, de latere Zeebuurt. De buurt wordt gekenmerkt door rijen woningen met tuin. Daarvoor zijn in de jaren ’30 en ’40 al middenstandswoningen, vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen gebouwd langs de Hierdenseweg. Deze weg loopt dwars door de Zeebuurt en verbond het dorp Hierden met de stad Harderwijk. De Zeebuurt wordt inmiddels omsloten door woonwijken en belangrijke stadsontsluitingswegen richting de binnenstad en het Dolfinarium.

Ambities voor de Zeebuurt

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Zeebuurt zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Daar waar werkzaamheden plaatsvinden, moeten aanwezige HBO-tanks of verontreinigingen door een huisbrandolie-tank gesaneerd worden.
  • Het asbest uit de bodem in het gebied wordt volledig verwijderd.

Geluid

  • Er worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen toegestaan in gebieden met een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai, gelijk of hoger dan 58 decibel (GES score > matig).

Luchtkwaliteit

  • Bij het bouwen van appartementen dicht langs een drukke, doorgaande weg worden balkons zo veel als mogelijk aan de verkeersluwe zijde gerealiseerd en/of worden inpandige balkons gerealiseerd.

Beschrijving van de Zeebuurt per milieuthema

Bodemkwaliteit

Het grootste deel van de Zeebuurt is vlak na de oorlog gebouwd. Voor die tijd was wat nu de Zeebuurt is nog voornamelijk agrarisch in gebruik. De meeste woningen stonden toen langs de Hierdenseweg en de Kampweg.

Met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem bleek het in een volkstuin voor te komen dat asbestplaten werden gebruikt als erfafscheiding. Dit had een ernstige asbestverontreiniging veroorzaakt, die inmiddels tijdens het Project Asbestwegen is gesaneerd. Op de provinciale asbestkansenkaart wordt overigens aangegeven dat er een kleine kans is op de aanwezigheid van asbest in dit deelgebied, vanwege het bouwjaar van de meeste woningen. Desondanks kan toch asbest in de bodem aanwezig zijn, bijvoorbeeld door bijgebouwen en schuurtjes met asbesthoudende daken. Asbest komt dan door sloop of regen in de bodem terecht.

Tevens bevindt zich dwars door de wijk op zo’n 10 meter diepte een omvangrijke grondwaterverontreiniging met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl). Deze verontreiniging is in het verleden veroorzaakt door een voormalige chemische wasserij van buiten de wijk. Vanwege de diepe ligging en de laatst gemeten concentraties aan VOCl zijn er geen humane risico’s, maar de nabijheid van de verontreiniging geeft wel bepaalde gebruiksbeperkingen. Zo mag er bijvoorbeeld geen grondwater onttrokken worden zonder instemming van het bevoegd gezag, omdat onttrekking zonder de juiste maatregelen tot gevolg kan hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt.

Externe veiligheid

Aan de Zeebuurt grenzen twee bronnen die invloed hebben op de externe veiligheid. De bronnen zijn de N302 en het LPG-tankstation aan de Newtonweg. Voor de N302 is het invloedsgebied voor het groepsrisico 200 meter aan beide zijden van de weg. De afstand tot de grens van het invloedsgebied rond het LPG-tankstation ligt op 150 meter. Deze contouren liggen over de Zeebuurt.

Bij ontwikkelingen binnen de invloedsgebieden moet het groepsrisico in beeld worden gebracht. De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

De hele Zeebuurt wordt overlapt door de aandachtszones van de verschillende wegen om het gebied. Ook ligt de geluidzone van industrielawaai van Lorentz over een deel van de woonwijk. Uit de Integrale veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat ruim 20 procent vaak last heeft van geluidsoverlast door wegverkeer.

Geur

Op het industrieterrein Lorentz liggen bedrijven die op grond van milieuvergunningen geur mogen uitstoten. Voorbeelden hiervan zijn een koekjesfabriek, de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de asfaltcentrale en de overslag van veevoeder.

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor uit 2012 blijkt dat inwoners van de Zeebuurt iets meer dan gemiddeld in Harderwijk aangeven last te hebben van geuroverlast. Ruim 3 procent ervaart vaak geuroverlast en ruim 20 procent ervaart soms geuroverlast. In de gemeente Harderwijk ervaart 4 procent vaak en 17 procent soms geuroverlast.

Luchtkwaliteit

Het wegverkeer van omliggende wegen, met name de N302, heeft invloed op de luchtkwaliteit in de Zeebuurt. De ambitie voor de gehele gemeente is om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de N302.

Daarnaast ligt aan de westzijde van de Zeebuurt de Bleek. Dit terrein is in het begin van de 21e eeuw bebouwd met hoogbouw aan beide zijden van de weg. Aangezien de verkeersdruk op deze weg aanzienlijk is en de gebouwen dicht op de weg staan blijven uitlaatgassen lang hangen. Hoewel er wordt voldaan aan de grenswaarden uit de wetgeving wordt er toch overlast ervaren van de luchtkwaliteit. De milieugezondheidskwaliteit op de Bleek veroorzaakt door stikstofdioxide is beoordeeld als zeer matig (GES score 5) en veroorzaakt door fijn stof als vrij matig (GES score 3).

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk