Zuidelijke stadsrand

Interactieve kaart

Aan de zuidzijde van de A28 tussen de afslag Harderwijk-Zuid en afslag Harderwijk/Lelystad ligt het gebied dat we noemen ‘Zuidelijke stadsrand’. Binnen dit gebied bevinden zich onder andere het sportpark De Strokel, bedrijvencampus en congrescentrum Bouw & Infra Park op het voormalig kazerneterrein, en het Van der Valk hotel. Aan de Leuvenumseweg is een transformatorstation gesitueerd. De rest van het deelgebied wordt gekenmerkt door een brede groenstrook langs de A28 met daarin enkele woningen en het Natura 2000-gebied de Veluwe. Voor de strook langs de A28 worden uiteenlopende scenario’s ontwikkeld om het gebied verder te ontwikkelen.

Ambities voor de Zuidelijke stadsrand

De gemeente Harderwijk heeft algemeen beleid voor de hele gemeente vastgesteld. Een overzicht vindt u hier. Specifiek voor de Zuidelijke stadsrand zijn daarnaast de volgende ambities vastgesteld.

Bodemkwaliteit

  • Bij bouwplannen in dit deelgebied moet rekening gehouden worden met de bodemfuncties industrie, wonen en AW2000 (landbouw en natuur). Bij de vestiging van bedrijven kunnen voorwaarden worden gesteld aan het soort bedrijven. Een kantoorpand bijvoorbeeld vormt een minder groot risico voor de bodemkwaliteit dan een tankstation.
  • Geregistreerde ondergrondse huisbrandolie-tanks bij woningen worden gesaneerd.
  • Bij bodemonderzoek ter plaatse van of nabij bebouwing in dit deelgebied moet altijd met de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen en/of asbest in de bodem rekening gehouden worden, dus er moet altijd een asbestanalyse van de bovengrond worden uitgevoerd.

Geluid

  • De strook tussen de A28 en de N302/Ceintuurbaan wordt niet bestemd voor geluidgevoelige bestemmingen.
  • Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het inplannen van geluidgevoelige bestemmingen in de gele zone rondom de N302.
  • Wanneer in de omgeving van het transformatorstation geluidgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd, wordt hiermee samengaand een geluidszone in het bestemmingsplan vastgelegd.
  • Bij ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van de schietbaan moet inzichtelijk worden gemaakt welke geluidbelastingen er zijn te verwachten. Een geluidcontourkaart moet dan onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Straling

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt binnen de specifieke zone van de hoogspanningslijn.

Beschrijving van de Zuidelijke stadsrand per milieuthema

Bodemkwaliteit

Binnen dit deelgebied ligt het Bouw & Infrapark, een hotel, sportterreinen en tussen Ceintuurbaan en A28 nog enkele woningen en bedrijven.

Het voormalig kazerneterrein, het huidige Bouw & Infrapark, is inmiddels gesaneerd maar er is nog sprake van een PAK verontreiniging in de grond. Ondergrondse brandstoftanks zijn bij woningen aan de Fazantlaan en Eekhoornlaan in gebruik geweest. De meeste tanks zijn tijdens de Acties Tankslag in de 80-er en 90-er jaren gesaneerd door middel van leegzuigen en afvullen met zand. Verwijderen was toen niet gebruikelijk en is, vanwege de ligging van sommige tanks, ook niet altijd mogelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat onder of naast een ondergrondse tank een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn, aangezien daar destijds weinig onderzoek naar werd gedaan.

Uit de asbestkansenkaart blijkt dat alleen ter plaatse van en nabij bebouwing binnen het deelgebied Zuidelijke stadsrand een grote kans is op aanwezigheid van asbest. Op de onbebouwde delen is er juist een zeer kleine kans op aanwezigheid van asbest.

Externe veiligheid

Voor de A28,  de N302 en de twee aardgastransportleidingen in en nabij het gebied gelden invloedzones van 200 meter. Binnen deze invloedzones moet bij ontwikkelingen het groepsrisico in beeld worden gebracht. 

De algemene beleidsuitgangspunten van de gemeente gelden hier voor het thema externe veiligheid.

Geluid

Het gebied wordt voor grote delen overlapt door de akoestische aandachtszones van de A28 en de N302. De wettelijke aandachtszones voor beide wegen zijn 400 meter vanaf de weg. De aandachtszone van de N303 is 250 meter en overlapt de Zuidelijke stadsrand voor een deel. De Ceintuurbaan, die het gebied doorkruist, heeft een aandachtszone van 250 meter. Bij ontwikkelingen binnen de aandachtszones moet de geluidbelasting in beeld worden gebracht door middel van een akoestisch onderzoek.

Voor de militaire schietbaan ten noordoosten van het gebied en het transformatiestation aan de Leuvenumseweg zijn geluidsvoorschriften opgenomen in de vergunning. Het transformatiestation is in het kader van de Wet geluidhinder aangewezen als ‘grote lawaaimaker’, een geluidszone hiervoor is niet vastgelegd.

Door de vele geluidsbronnen in en rondom het gebied is de geluidbelasting hoog, met name in de strook tussen de A28 en de N302. De geluidbelasting maakt de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, niet op alle locaties in het gebied zonder meer haalbaar.

Luchtkwaliteit

Automobiliteit op de A28 en de provinciale wegen heeft invloed op de luchtkwaliteit binnen het gebied. De gemeente heeft de ambitie voor de gehele gemeente om geen nieuwe kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen te plaatsen binnen een afstand van 50 meter vanaf de A28 en de N302. Binnen de afstand van 50 tot 300 meter vanaf de A28 moeten zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen deze afstand te plaatsen. Omdat deze contour voor een deel is gelegen over de Zuidelijke stadsrand is dit een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

Straling

Aan de rand van het gebied lopen twee hoogspanningslijnen met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 40 en 80 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijk zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone waarin geen gevoelige bestemmingen mogen worden gerealiseerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk