Ontwikkelkader voor Kranenburg: Een eerste koers voor de toekomstige nieuwe woonwijk

Het ontwikkelkader voor Kranenburg is klaar. In dit document staat de eerste koers over hoe Kranenburg eruit kan gaan zien. Dit document geeft onze visie en belangrijkste waarden voor de verdere ontwikkeling weer. Het is samengesteld met waardevolle input van inwoners, omwonenden en anderen die Kranenburg gaan gebruiken.

In het ontwikkelkader staat welke richting we op willen gaan

Het gaat niet alleen om hoeveel woningen en wat voor woningen er komen. We laten ook zien hoe we willen omgaan met duurzaamheid, groen, mobiliteit en erfgoed. De omgevingsvisie en onze opgaven en ambities voor deze plek, vormden hierbij het uitgangspunt. Ook hebben we goed geluisterd naar de meningen en ideeën van inwoners en omwonenden. Daarnaast hebben de huidige gebruikers van Kranenburg en andere belanghebbenden ons waardevolle input gegeven. Natuurlijk hebben we ook de mogelijkheden van deze bijzondere locatie zelf en haar historie meegenomen.

Een 1e koers voor de toekomstige nieuwe woonwijk Kranenburg

Het resultaat is een bijzonder plan voor een woonwijk waarin ook de huidige gebruikers, Landstede en Stichting MESS een plek houden. Zij geven unieke meerwaarde aan de wijk.

Studenten van de VeVa opleiding sporten in de openbare ruimte en doen praktijkoefeningen. Zo geven we een passend karakter aan het oude kazerneterrein. In de Mess kunt u terecht voor een hapje, een drankje en kunst en cultuur.

We bekijken mobiliteit op een vernieuwende manier. We zetten in op minder privéautogebruik en stimuleren het delen van auto’s. We maken een autoluwe wijk door auto’s langs de rand van Kranenburg te parkeren.

Om mensen te verbinden en eenzaamheid tegen te gaan, komt er een wijkbrede community. Hiermee willen we saamhorigheid en ‘samenredzaamheid’ aanmoedigen.

Besluitvorming en volgende fase

Nu is het tijd om het ontwikkelkader voor te leggen aan de commissie Stad & Omgeving op 16 mei 2024 en de gemeenteraad van 6 juni 2024. Als zij akkoord gaan, kunnen we verder met de volgende stap, de masterplanfase. In deze fase werken we de kaders uit naar een concreet plan. Ook in deze fase blijven we inwoners betrekken. Samen bouwen we aan een geweldige toekomst voor Kranenburg.