Onze belastingen en tarieven in 2021

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 3 december 2020 de tarieven vastgesteld voor gemeentelijke belastingen en diensten in 2021: de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, hondenbelasting, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, de haven- en marktgelden, begraafplaatsrechten,  parkeerbelastingen en diverse leges. Ook dit keer is er een trendmatige verhoging voor de belastingen, namelijk met 1,8 % en voor de leges zijn kostendekkende tarieven vastgesteld. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2021.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen. Voor 2021 gaan we uit van de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2020. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2021. Ten opzichte van de waarde op peildatum 1 januari 2019 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gestegen met 7,0%. Het trendpercentage 2021 is vastgesteld op 1,8%. De raad heeft de OZB-tarieven nu als volgt vastgesteld.   

  • Woningen – eigendom: 0,10870% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • Overige onroerende zaken – eigendom: 0,27740% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • Overige onroerende zaken – gebruik: 0,20617% van de vastgestelde taxatiewaarde

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100%-kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2021 zijn als volgt: 

  • 1-persoonshuishoudens € 148
  • Meerpersoonshuishoudens € 212

Het wegbrengen van grof huishoudelijk afval naar het milieupark blijft op het bedrag van  € 15 per aanbieding. 

Leges

De tarieven zijn als gevolg van prijsontwikkelingen aangepast. De tarieven zijn met de trend van 1,8% verhoogd.

Trouwen

Voor kostendekkende tarieven is de goedkoopste variant voor een huwelijk of partnerschapsregistratie in het stadhuis aan de Havendam of in het Oude Stadhuis aan de Markt vastgesteld op € 353.

Rijbewijs

€ 41.

Begraafplaatsrechten

Deze zijn met de trend van 1,8% verhoogd.  

Marktgelden

Deze zijn met de trend van 1,8% verhoogd.  

Reclamebelasting

Deze zijn met de trend van 1,8% verhoogd.

Rioolheffing

De rioolheffing is op begrotingsbasis 100% kostendekkend. De tarieven voor 2021 worden dan ook verlaagd: voor woningen tot € 144,75 en voor niet-woningen een bedrag van € 241.

Toeristen- en forensenbelasting

De tarieven voor de toeristen- en forensenbelasting zijn met de trend van 1,8% verhoogd.  

Parkeerbelastingen

De tarieven voor het parkeren zijn gehandhaafd. Dat betekent bijvoorbeeld voor het vergunningengebied Binnenstad nog steeds een bedrag van € 150 voor het parkeerterrein aan de Boulevard € 100 en voor de Houtwal is het tarief € 165. Een vergunning voor alle parkeerterreinen (met uitzondering van de bewonersterreinen en parkeergarages aan de Bleek, Boulevard, Scheepssingel, Hortus en Houtwal) kost € 410. Het tarief van een bezoekersvergunning bedraagt € 25 per jaar, waarmee het bezoek 50 uur gratis mag parkeren op de parkeerterreinen buiten de binnenstad. De bewoner kan maximaal eenmaal het parkeertegoed opwaarderen met 50 uur voor € 25. Het parkeertegoed is een kalenderjaar geldig. Het openstaande parkeeruren tegoed vervalt per 31 december van het kalenderjaar en er vindt geen restitutie plaats van het parkeertegoed.

Betalen belastingen

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari. Een aantal belastingen wordt opgelegd op 1 gecombineerd aanslagbiljet: de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, begraafplaatsrechten, reclamebelasting, rioolbelasting en precariobelasting. Aanslagen van meer dan € 100 maar minder dan € 10.000 kunt u desgewenst automatisch betalen in 10 maandelijkse termijnen. Ook de parkeervergunningen kunt u in 10 termijnbetalingen betalen, via automatische incasso. 

Meer informatie

Neem contact op met belastingen gemeente Harderwijk, Meerinzicht, telefoonnummer (0341) 411 911.

Terug naar nieuwsoverzicht