Ruimtelijke keuze voor Kranenburg: maximale inzet op woningbouw, maar ook plek voor Landstede

Bij de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Kranenburg vanaf 2026 zetten we maximaal in op woningbouw. Maar ook onderwijsinstelling Landstede krijgt een passende invulling op het terrein. Het college van B&W is tot deze conclusie gekomen na zorgvuldige afweging van drie scenario’s.

  • 100% woningbouw (en ondersteunende functies) maar geen ruimte voor Landstede;
  • ca. 50% woningbouw en 50% gebruik door Landstede;
  • maximale oppervlakte voor woningbouw én plek voor Landstede.

Volgens het college biedt de laatste optie de beste kansen en mogelijkheden voor de gemeente én voor Landstede. Landstede heeft de keuze om hierin mee te gaan óf een andere geschikte plek te zoeken.

Beschikbare ruimte als uitgangspunt

Het voormalige defensieterrein wordt de komende jaren herontwikkeld tot een unieke plek. Hier komen wonen, werken, onderwijs, recreatie en natuur samen. Hiervoor is het belangrijk dat er eerst 1 uitgangspunt helder is. Dat is welk deel van Kranenburg gebruikt kan worden voor herontwikkeling naar woningen, inclusief ondersteunende functies. Dit hangt samen met de ruimte die beschikbaar blijft voor de huidige huurder Landstede. Om de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen, is een scenariostudie ‘Landstede op Kranenburg’ gedaan.

Twee ruimtevragers in beeld

Onderwijsorganisatie Landstede is een van de huurders. Deze heeft nu ongeveer de helft van Kranenburg in gebruik. Het huurcontract loopt tot juli 2025. Landstede wil dit gebruik van de ruimte in de toekomst houden en het huurcontract graag verlengen voor een langere periode.

Maar Kranenburg is ook een belangrijk project om te voldoen aan onze woningbouwopgave. In de Woondeal regio Noord-Veluwe is een ambitie neergezet: het realiseren van ruim 5.500 woningen tot en met 2030. Kranenburg is een grote kans vanwege de locatie, omvang en het volledig gemeentelijk grondeigendom.

Verschillende belangen vertaald in drie scenario’s

In de scenariostudie zijn de verschillende belangen vertaald in de drie scenario’s. Elk scenario is beoordeeld vanuit zes thema’s: woonprogramma, financiën, onderwijs, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Scenario 3 scoort het beste voor de gemeente én voor Landstede, zo is de mening van het college. De gemeente Harderwijk kan Kranenburg optimaal laten bijdragen aan de woningbouwopgave. En Landstede krijgt een plek voor de huisvesting van de opleidingen VeVa en autotechniek.

Nieuwbouw en gezamenlijk gebruik van buitenruimte

Om dit mogelijk te maken gaat scenario 3 uit van het optimaliseren van het ruimtegebruik van Landstede en het gezamenlijk gebruiken van buitenruimte. Nieuwbouw is daarbij het uitgangspunt, omdat de huidige gebouwen van Landstede te veel ruimte in beslag nemen. Buitenruimte, bijvoorbeeld een grasveld, kan gebruikt worden voor sportactiviteiten van Landstede. Maar ook als voetbalveld voor de kinderen uit de buurt. Zo kunnen we van Kranenburg een unieke plek maken.

Na besluit raad kunnen we aan de slag met de gebiedsvisie

Als de raad instemt met scenario 3 en daarvoor de kaders en randvoorwaarden vaststelt, kan de gemeente aan de slag met de gebiedsvisie. En daarna met de ruimtelijke invulling van Kranenburg. Dit doen we niet alleen met Landstede. We betrekken hierbij juist ook omwonenden van Kranenburg, inwoners van Harderwijk en andere belanghebbenden.