Verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Iedere overheidsinstantie is verplicht gegevens uit de BRP te gebruiken. Ontvangt u bijvoorbeeld huurtoeslag, een uitkering of vermindering van afvalstoffenheffing dan is uitgegaan van informatie over u in de BRP. Ook andere instanties kunnen om uw gegevens vragen. Wilt u niet dat zij uw gegevens krijgen, vraagt u dan uw persoonsgegevens geheim te houden.

Wettelijke taken

In de BRP staan uw adresgegevens maar bijvoorbeeld ook gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Overheidsinstellingen en andere instellingen zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars krijgen deze informatie automatisch. Deze instellingen gebruiken informatie uit de BRP om een beslissing over u te nemen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze verplichte gegevensverstrekking kunt u niet tegengaan. 

Verzoek om gegevens door derden

In een aantal gevallen vragen ook anderen - derden - om uw gegevens. In het Privacyreglement BRP van de gemeente Harderwijk staat een overzicht aan welke instanties er op verzoek gegevens worden verstrekt. Hiervoor kunt u geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Uw gegevens worden dan niet verstrekt aan instanties uit het Privacyreglement BRP. In andere gevallen wordt er eerst aan u gevraagd of u het goed vindt dat wij uw gegevens verstrekken (bijvoorbeeld aan een advocaat). Aan commerciële instanties worden nooit gegevens verstrekt 

Verzoek om geheimhouding

Wilt u niet dat gegevens over u uit de BRP aan ‘derden’ worden verstrekt, dan kunt u een verzoek indienen op onze site harderwijk.nl/geheimhouden-persoonsgegevens.

Overzicht

Wilt u weten aan wie gegevens uit de BRP over u in het afgelopen jaar zijn verstrekt, dan kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatiebewijs) een overzicht daarvan opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan thuisgestuurd.

Juiste gegevens

Het is dus belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact op met het Klant Contactcentrum van de gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Terug naar nieuwsoverzicht