Overzicht maatschappelijke doelstellingen

Welzijn en zorg

Samen voor elkaar Wmo beleidsnota 2012 - 2015: 'Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk en nemen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel aan de samenleving, uitgaand van zelfregie en met inzet van de sociale omgeving. De gemeente zorgt voor een vangnet voor diegenen die het echt niet redden.

Preventie

 • Harderwijkers ontmoeten elkaar, in de wijk, in de buurt, met name op eigen initiatief. Ook jongeren voelen zich betrokken. Zij hebben oog voor elkaars behoefte aan ondersteuning. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn getraind om vroegtijdig problemen te signaleren.
 • Preventief jeugdbeleid: bevordering van een veilige opgroeiomgeving op basis van Communities that care, bevorderen van een positieve opvoedstijl (Triple P methode) binnen het gezin (en school, sociale omgeving) en bevorderen laagdrempeligheid van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) als opvoedvoorziening voor iedereen.
 • Inwoners die te maken hebben met beperkingen kunnen meedoen in Harderwijk. Ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig, kunnen zich bewegen in een toegankelijke openbare ruimte en kunnen meedoen in sociale netwerken.

Maatschappelijke ondersteuning

 • Kwetsbare inwoners beschikken over voldoende vaardigheden om mee te kunnen doen in Harderwijk. Zij worden daarbij ondersteund door hun eigen netwerk. Mantelzorgers krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben, zowel praktisch, informatief als emotioneel.  
 • Bevorderen van de kracht van de samenleving: bevorderen van het doen van (zorg) vrijwilligerswerk en stimuleren van wederkerigheid bij de ondersteuning.
 • Sport en welzijnswerksorganisaties werken samen aan het behalen van de maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld bij naschoolse activiteiten en activiteiten in de wijk.

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

Harderwijk zijn wij samen, vrijwilligers en mantelzorgers 2018-2021

 • Mantelzorgers worden ondersteund met o.a. de mantelzorgwaardering (geld) en versterking van het netwerk rondom mantelzorgers
 • Er is kortdurende 24-uurs respijtzorg op maat
 • De gemeente heeft de ambitie om een respijthuis in Harderwijk te realiseren
 • De gemeente wil dementievriendelijk zijn
 • Verenigingen worden gefaciliteerd om hun expertise aan elkaar beschikbaar te stellen
 • Er wordt een centraal punt voor inwoners opgezet waar informatie te vinden is over de Harderwijkse verenigingen en clubs en hun activiteiten

Maatschappelijke zorg

Beleidsnota Maatschappelijke zorg 2012 – 2015 en de Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019

 • De ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners is dichtbij henzelf georganiseerd. De ondersteuning is gericht op meedoen en zingeving.
 • De ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners is integraal en gaat over zowel zorg, wonen, dagbesteding als financiën.
 • De (meest) kwetsbare inwoners denken en praten mee over hoe de ondersteuning wordt geregeld.
 • De maatschappelijke opvang is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, het versterken van de participatie en op kwaliteit van leven, waarbij er naar wordt gestreefd om inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten blijven en zo spoedig mogelijk weer zelfstandig te laten wonen.

Sport

Beleidsnota Sport en bewegen  'Samen in beweging' 2018 - 2021

 • Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door sporten en bewegen te stimuleren voor iedereen, dus jeugd, volwassenen, senioren en kwetsbare inwoners.
 • Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen om vitaal te blijven of te worden en maatschappelijk betrokken te zijn, o.a door middel van open club en verenigingsondersteuning.
 • Faciliteren van een breed, uitdagend en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen in de gemeente Harderwijk, niet alleen met accommodaties maar ook in de openbare ruimte.

Kunst en cultuur

Bouwen aan betekenis 2011 - 2016

 • Harderwijk kent een blijvend ruim aanbod van amateurkunstverenigingen.
 • De sociale en creatieve vaardigheden van Harderwijkse kinderen wordt gestimuleerd door cultuureducatie en talentontwikkeling.
 • De amateurkunstverenigingen dragen bij aan het prettig samenleven in Harderwijk voor alle Harderwijkers, ook degenen die hier nog weinig kennis mee hebben gemaakt (jongeren, mensen met een laag inkomen).
 • Onze kunst en cultureel erfgoed is zoveel mogelijk toegankelijk voor alle Harderwijkers, waar mogelijk ook in de openbare ruimte.
 • De culturele instellingen in Harderwijk bieden een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig aanbod voor alle Harderwijkers.

Milieu

Routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk: De energieke stad

 • De CO2 uitstoot met 45% reduceren ten opzichte van 2010.
 • De leerlingen van de basisscholen worden zowel op school als buiten school geïnformeerd over natuur, milieu en duurzaamheid.

Evenementen

Nota evenementenbeleid. Samen aan de slag met een aantrekkelijk evenementenbeleid.

 • Harderwijk op basis van evenementen meer uitstraling geven en beter promoten.
 • Evenementen (nieuw en bestaand) versterken met een aansprekend thema (groen, blauw en/ of goud).
 • Het totale aanbod meer laten aansluiten bij nieuwe consumententrends.

Gezondheid

Beleidsnota gezondheid ‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021’

 • De gemeente Harderwijk wil vanuit de publieke gezondheidszorg de inwoners inspireren en stimuleren om gezonde keuzes te maken.
 • Er wordt een gezonde leefomgeving waarin de jeugd kan opgroeien gecreëerd, waarbij de jeugd gezonde keuzes kan maken en weerbaar is en waarbij iedereen wordt geaccepteerd.
 • Er wordt geïnvesteerd in het vitaal houden van ouderen door het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven en het behoud van de zelfstandigheid van ouderen. 
 • Gezonde leefomgeving: we willen de fysieke omgeving zo inrichten  zodat deze uitnodigt tot een gezonde en actieve leefstijl. Hierbij ingezet op het zichtbaar maken van keuzemomenten om te kiezen voor een gezonde en duurzame inrichting en leefomgeving.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens